Nyheter

Minskad orderingång <br/> för Skanska

Både intäkter och orderingången minskade för Skanska under årets första nio månader jämfört med samma period förra året. Samtidigt levererade byggföretaget goda nyheter under torsdagen.

Skanskas orderingång minskade med fyra procent mellan januari och september 2009 jämfört med samma period förra året. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med elva procent.

Intäkterna uppgick till 102,2 miljarder kronor vilket kan jämföras med 104,6 miljarder kronor samma period 2008.

Under årets nio första månader ökade dock rörelseintäkterna i byggverksamheten med 33 procent till cirka 3,7 miljarder kronor. För 2008 var motsvarande siffror 2,8 miljarder kronor. Även rörelsemarginalen ökade från 2,8 till 3,8 procent.

— Vi har varit mycket framgångsrika när det gäller att sälja både färdigställda och pågående bostadsprojekt, vilket också har lett till en skarp nedgång i antalet osålda bostäder. Den förbättrade marknadssituationen innebär nu att vi ökar vår ambition när det gäller att starta nya projekt, säger Skanskas vd Johan Karlström i en skriftlig kommentar.

Johan Karlström tillägger att bostadsmarknaden framöver ser positiv ut för Norge och Sverige medan till exempel Finland, Tjeckien och Slovakien fortsätter att vara osäkra eller svaga.

— Dessutom släpar byggbranschen efter i konjunkturen och därför minskar Skanskas marknader fortfarande. Det betyder att vi räknar med fortsatta intäktsnedgångar i byggverksamheten under 2010, framför allt i de nordiska länderna och Tjeckien, säger Johan Karlström i sin kommentar.

Övriga siffror från Skanskas niomånadersrapport

Rörelseintäkterna för koncernen uppgick till 3 914 (4 013) miljoner kronor.

I byggverksamheten minskade intäkterna i kronor med 3 procent och justerat för valutaeffekter minskade de med 12 procent.

Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 148 (2 604) miljoner kronor med ett försäljningsresultat uppgående till 694 (972) miljoner kronor.

Intäkterna efter finansiella poster uppgick till 3 763 (4 339) miljoner kronor.

Periodens vinst uppgick till 2 747 (3 167) miljoner kronor och per aktie till 6,59 (7,53) kronor.

Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 3 236 (-1 283) miljoner kronor.

Orderstocken om 131,8 (148,1) miljarder kronor motsvarar 12 (12) månaders produktion.