Nyheter

”Mycket mer än en renovering”

Statens fastighetsverk och Kungliga Operan har nu en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas Foto: Urban Jörén.

 
Statens Fastighetsverk, SFV, och Kungliga Operan har kommit fram till en gemensam lösning för hur en Ny Opera i Operan kan utformas. Ombyggnationen kan inledas tidigast 2023 och kostnaden uppskattas till 3,5 miljarder kronor, vilket är mer än den ursprungliga kostnadsramen om två miljarder.

– Projektet omfattar både en totalrenovering, en ombyggnad och en tillbyggnad på cirka 5000 kvadratmeter, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk. 

Statens Fastighetsverk har nu lämnat in en beskrivning av det kommande projektet att renovera och bygga om Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. En möjlig byggstart blir 2023 om regering och riksdag säger ja till Statens fastighetsverks förslag.

Under projekteringsarbetet och med ett successivt kalkylarbete har SFV efter samråd med Operan konstaterat att projektet Ny Opera i Operan inte kan genomföras inom den ursprungliga kostnadsramen om 2 miljarder kronor (kostnadsläge 2013). SFV har nu skickat in en rapport och hemställan till finansdepartementet där motsvarande kostnad för projektet är 3,5 miljarder kronor (2013 års penningvärde). 

Att kostnaden ökat från två till 3,5 miljarder förklaras av att byggnadsvolymen har ökats för att uppfylla Operans mål och krav samt att projekttiden förlängts.

–Först nu finns ett genomarbetat förslag till en Ny Opera i Operan, säger Kjell-Åke Averstad, projektansvarig på SFV. 

Enligt Kjell-Åke Averstad är en renovering av operahuset från 1890-talet nödvändig. Dels för att byggnaden, de tekniska systemen och arbetsmiljön behöver moderniseras, dels för att Operan har ett stort behov av att utveckla sin opera- och balettverksamheten.

– Projektet handlar om mycket mer än bara en renovering. Det omfattar en totalrenovering, en ombyggnad och en tillbyggnad på cirka 5000 kvadratmeter mot Kungsträdgården. De tekniska systemen måste moderniseras, liksom arbetsmiljön och logistiken. Vi behöver också förbättra tillgängligheten. 

Enligt planen kommer en modernare tillbyggnad från 1960-talet att rivas samtidigt som en ny del, som rymmer en scen med 200 åskådarplatser, byggs mot Kungsträdgården. Det ska också bli tre nya balettsalar, ny orkesterrepetitionssal och en körsal för opera. Idag har byggnaden en yta på 40 000 kvadratmeter men den kommer att utökas med cirka 5000 kvadrat. 

– Förslaget möjliggör också för Operakällaren att fortsätta med sin verksamhet i samma omfattning som idag. Café Opera lokalen kommer däremot att rivas men nya lokaler skapas då volymen under mark kommer att utökas, säger Kjell-Åke Averstad.

Det var 2013 som SFV och Operan fick regeringens uppdrag att utreda en nödvändig renovering och ombyggnad av Operabyggnaden i Stockholm. Syftet var att skapa en modern ”Ny Opera i Operan”. Tidigast möjliga byggstart är 2023. Produktionstiden kräver cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet kan vara färdigställt under 2027.

–Nu har vi lämnat in svar på regeringsuppdraget och förslag till lösningar med kalkyl och tidplan. Nu är det bara att se fram mot beslut om finansiering och att planer och tillstånd ska bli klara. Stockholm stad har redan inlett detaljplanearbetet.

Om regeringen inte väljer att satsa på den föreslagna lösningen finns ett alternativ att ”bara” renovera Operan.

– En sådan lösning skulle landa på uppskattningsvis 1,5-2 miljarder kronor (kostnadsläge 2013). 

Kjell-Åke Averstad, som tidigare jobbat på Trafikverket och bland annat ansvarat för bygget av Citybanan i Stockholm, tycker att det är viktigt att gamla byggnader bevaras och används till nyttig och uppskattad verksamhet.

– Vid bygget av Citybanan fick vi ta stor hänsyn till kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader under byggtiden. Nu känns det väldigt roligt att få jobba med Kungliga Operan och få kontakt med den här världen, säger han. 

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta det komplexa projektet är Ahrbom och Partner och Lundgaard Tranberg Arkitekter, som tar med sig värdefulla erfarenheter från sitt arbete med Kongelige Teater i Köpenhamn.