Nyheter

NCC omorganiserar

Foto: Susanne Bengtsson.

Styrelsen i NCC har beslutat om en ny organisation och gett ledningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa ett självständigt börsnoterat bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing.

– Vi undersöker om ett självständigt noterat bostadsutvecklingsbolag kan vara till fördel för både aktieägare och bolaget, säger Tomas Billing, ordförande i NCC.

NCC:s nya strategi som sjösätts vid årsskiftet innebär bland annat att NCC ska fokusera på lönsam tillväxt med fokus på bygg och anläggning såsom till exempel infrastruktur och renovering. Gemensamma arbetssätt, ett NCC och fokus på hållbarhet är andra viktiga hörnstenar i den nya strategin.

Styrelsen i NCC har även gett ledningen i uppdrag att analysera förutsättningar att skapa ett självständigt bostadsutvecklingsbolag med utgångspunkt i affärsområdet NCC Housing och dela ut det till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea.

– Vi undersöker om ett självständigt noterat bostadsutvecklingsbolag kan vara till fördel för både aktieägare och bolaget, säger Tomas Billing, ordförande i NCC, i ett pressmeddelande.

NCC har under de senaste åren byggt upp en framgångsrik bostadsutvecklings-verksamhet, NCC Housing, som 2014 omsatte ca 10 Mdr SEK i åtta länder. Antalet bostäder i pågående produktion har ökat från ca 4 500 till cirka 8 500 och sysselsatt kapital uppgår till drygt 11 miljarder.

Bostadsutveckling är en kapitalintensiv verksamhet mot främst privatkundsmarknaden och en uppdelning av NCC skulle skapa större förutsättningar för att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som NCC ser såväl på bostadsutvecklingsmarknaden som på byggmarknaden.

– Goda marknadsförutsättningar i Norden innebär att intresset för våra hemmamarknader ökar från internationella aktörer och NCC möter idag högt specialiserade konkurrenter i anbudsprocesserna. Med de förändringar som nu genomförs får NCC en specialiserad nordisk organisation med stark lokal närvaro. Med specialisering får vi bättre kraft att utveckla och erbjuda gemensamma koncept och lösningar till våra kunder på alla våra marknader, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC, i pressmeddelandet.

I syfte att öka förutsättningarna för lönsam tillväxt, inför NCC därför från årsskiftet en ny organisation där dagens sju affärsområden blir fem. De fyra landsbaserade Construction-enheterna delas i två nordiska affärsområden, NCC Infrastructure och NCC Building. NCC Roads bildar det nya affärområdet NCC Industry, exklusive vägserviceverksamheten som flyttas till NCC Infrastructure. NCC Housing och NCC Property Development kvarstår som affärsområden.

HR, kommunikation och hållbarhet samordnas i en gemensam enhet Corporate Relations som ingår i koncernledningen. Inköp är en annan central del av NCC:s verksamhet som lyfts upp i koncernledningen.

Styrelsens ambition är att slutföra analysen under hösten och återkomma till aktieägarna med mer information i delårsrapporten den 6 november.

FAKTA

Den nya koncernledningen utgörs av koncernchef Peter Wågström, affärsområdeschef NCC Building Klaus Kaae (nuvarande affärsområdeschef NCC Construction Denmark), affärsområdeschef NCC Infrastructure Svante Hagman (nuvarande affärsområdeschef NCC Construction Sweden), affärsområdeschef NCC Industry Jyri Salonen (nuvarande affärsområdeschef NCC Roads), affärsområdeschef NCC Housing Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Property Development Carola Lavén, CFO Ann-Sofie Danielsson, chefsjurist Håkan Broman, chef Corporate Relations Ann Lindell Saeby och chef för Inköp Peter Gjörup.