Nyheter

NCC vinstvarnar igen

NCC ökar sina avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 belastas med 315 miljoner kronor. Justeringen ger en lägre risk till projektportföljen. Omstruktureringskostnader för sänkta omkostnader och avgångsvederlag till tidigare vd landar på cirka 75 miljoner kronor.

Sedan början av september har tillförordnad affärsområdeschef Göran Landgren i NCC Infrastructure arbetat med att vända den svaga resultatutvecklingen i affärsområdet. Vid genomgång av både avslutade och pågående projekt har ett behov av reserveringar bedömts föreligga inför årsbokslutet. Omvärderingen av pågående projektportfölj belastar affärsområdets resultat med 260 MSEK i det fjärde kvartalet. 150 MSEK avser väg- och markprojekt och 110 MSEK större anläggningsprojekt. NCC Infrastructure beräknas redovisa ett rörelseresultat om cirka -100 MSEK i det fjärde kvartalet.

Även affärsområde NCC Buildings resultat i det fjärde kvartalet belastas av avsättningar i byggprojekt om 55 MSEK, vilket främst hänförs till den danska verksamheten. Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 200 MSEK i det fjärde kvartalet.

Med ökade avsättningar får projektportföljen i NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet en lägre och mer balanserad risk. Dessa avsättningar påverkar inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.

NCC kommer, som beskrivits i senaste delårsrapporten, från och med 1 januari 2018 att tillämpa den nya redovisningsstandarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Analys av effekter pågår och kommer att redovisas i bokslutskommunikén.

NCC Industry förväntas redovisa ett rörelseresultat i linje med föregående år i det fjärde kvartalet.

NCC Property Development har, som tidigare kommunicerats, inget fastighetsprojekt att resultatavräkna i det fjärde kvartalet vilket medför ett rörelseresultat om cirka -50 MSEK.

NCC:s omkostnader är med nuvarande tillväxttakt för höga och därför kommer kostnaderna att sänkas, vilket beräknas ge en årlig besparing om cirka 200 MSEK. Avsikten med omkostnadssänkningen är att säkerställa en omkostnadsnivå på högst 5 procent av omsättningen. Omstruktureringskostnader om cirka 75 MSEK belastar resultatet i det fjärde kvartalet. I omstruktureringskostnaderna ingår även avgångsvederlag för tidigare vd.

NCC lanserade 2015 en ny strategi med ambitionen att växa omsättningen 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen skulle förbättras från 3 till minst 4 procent.

– För att lyckas med strategin krävs att vår bygg- och anläggningsverksamhet utvecklas bra. Denna verksamhet har levererat avseende orderingång men resultatet har varit svagt. Fokus kommer framöver att ligga på att förbättra lönsamheten och det är inte prioriterat att upprätthålla tillväxtambitionen i strategiplanen. Förutom att förbättra lönsamheten är arbetsmiljö och säkerhet högt prioriterat, säger Håkan Broman tillförordnad koncernchef NCC AB i ett pressmeddelande.

Jenny Marcuson Fors