Statistik & Analys

Ned för bostäder, upp för offentligt byggande

Hela uppgången av byggstarter kan härledas till offentligt byggande. Arkivbild på första spadtaget vid Österåkeranstaltens utbyggnad.
Hela uppgången av byggstarter kan härledas till offentligt byggande. Arkivbild på första spadtaget vid Österåkeranstaltens utbyggnad. Foto: Samuel Karlsson

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,9 procent mellan september och oktober enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande ökade. Mellan oktober 2021 och oktober 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 0,3 procent.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade under oktober med 0,9 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. De senaste tre månaderna har indikatorn ökat efter tio månaders nedgång. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -0,3 procent i oktober, något starkare än föregående månad. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

– Sammantaget har byggstarterna ökat en del de senaste tre månaderna och ligger nu på ungefär samma nivåer som ifjol. Utvecklingen går dock isär i de olika sektorerna med fallande byggstarter i bostadssektorn, oförändrat byggande av kommersiella lokaler och accelererande offentligt byggande, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Bostadsbyggandet faller

Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 1,2 procent under oktober. Det var fjortonde månaden i rad med nedgång, enligt nya nedreviderade siffror. Jämfört med oktober i fjol var nedgången -23,5 procent. Trenden för bostadsbyggandet fortsätter därmed att vara fallande.

– De tuffare förutsättningarna börjar nu få allt tydligare konsekvenser för bostadsbyggandet. Det har hittills resulterat i ett fall i bostadsindikatorn på nästan 24 procent från toppen för drygt ett år sedan. Nivån är nu tillbaka där den var under 2018 och ytterligare fall är att vänta, säger Tor Borg

Antalet byggstartade bostäder faller till 45 000 i år

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå drygt45 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år nästan halveras jämfört med vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg.

Byggandet utanför bostadssektorn ökar

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 3,0 procent under oktober vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Efter en nedgång under första halvåret 2021 har indikatorn accelererat snabbt uppåt. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 39,9 procent högre.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat markant det senaste året. Hela uppgången kan härledas till offentligt byggande. Det kommersiella byggandet inom kontor, handel, och industri står still eller minskar medan byggandet av bland annat skolor, sjukhus och lokaler till kriminalvården accelererat, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 89,3 mdkr. Det är en nedgång med 9,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 71,8 mdkr, en uppgång med 5,1 mdkr.

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall.

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 21 december.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.