Nyheter

Norsk lösning på svensk bostadspolitik

Audun Blegen, Veidekke Eiendom och Per Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige. Foto: Susanne Bengtsson.

Den norska bostadsmodellen skulle fungera även i Sverige.

Det menar Veidekke, som i samband med Almedalsveckan föreslår en norsk inriktning för svensk bostadspolitik.

Sverige har idag det lägsta bostadsbyggandet i Norden, och arbetsmarknaden har allt svårare att rekrytera på grund av bostadsbristen. I Norge ligger bostadsbyggandet närmare 50 procent högre än i Sverige trots att befolkningen bara är hälften så stor.

I Sverige har man av tradition gett subventioner till producenterna eller, som idag, till de som lånar i form av avdrag för skuldräntor. I Norge har man istället valt att stimulera – och subventionera – sparande.

Veidekke tillhör de som förespråkar en modell där det ”ägda” boendet, ofta tillämpat i kooperativa former, utgör basen. Mot detta står den i Sverige så starkt förankrade föreställningen om hyresrätten som den centrala boendeformen, inte minst för hushåll med vag ekonomi. 

Veidekke skriver i sin rapport Bostadsägarlandet att i takt med att dessa bostäder måste rustas och nya hyresrätter tillkommer genom det nya systemet med presumtionshyror kommer hyresrätten att bli den dyra boendeformen medan ägda bostäder kommer att bli det mest prisvärda alternativet.

 

Veidekkes fem grundstenar till en ny bostadspolitik:

1.       Bostadssektorn ska i grunden vara marknadsbaserad och inte bygga på statliga utbudssubventioner.

2.       En allt större andel ägda bostäder, både i det befintliga bostadsbeståndet och i nyproduktionen, ställer krav på en tydlig politik för att stötta ungas etablering på ägarmarknaden.

3.       En politik för ägt boende både kan och bör bidra till att skapa en kompletterande hyresmarknad, inte minst lämplig för unga och studenter.

4.       Den marknadsbaserade modellen måste gälla samtliga upplåtelseformer, också hyresbostäder.

5.       Statens roll måste vara att stötta och underlätta för ekonomiskt svaga hushåll.