Nyheter

Northland ansöker om konkurs

Gruvbolaget Northland Resources med dotterbolag ansöker om konkurs.

För Peab innebär det förluster på minst 260 miljoner kronor.

På hemsidan skriver de att det beror på den senaste tidens utveckling, där gruppen investerare avbrutit förvärvsprocessen och att den tilltänkta finansieringslösningen därmed inte har lyckats.

Bolagen i koncernen, de svenska dotterbolagen Northland Sweden AB, Northland Resources AB och Northland Logistics AB, det norska dotterbolaget Northland Logistics AS och det finska dotterbolagen Northland Mines OY och Northland Exploration Finland OY, har beslutat att ansöka om konkurs vid respektive domstol.

– Bolaget och dess anställda har gjort ett imponerande arbete i att utveckla en professionell och modern gruvdrift på väldigt kort tid. Det är mycket tråkigt att det dramatiska fallet för järnmalmspriserna som skett under året har gjort det omöjligt att säkerställa nödvändig finansiering, vilket var en förutsättning för en fortsatt verksamhet,” kommenterade styrelseordförande, Olav Fjell, i ett pressmeddelande.

-Våra anställda och alla i vår närmsta omgivning förtjänar en eloge för den hängivenhet som visats under de prövningar vi har mött, detta visar bland annat på de värdefulla tillgångar som detta bolag besitter,” kommenterar vd, Johan Balck.

Efter beskedet har Peab, som ingått i konsortiet, gjort en bedömning av konsekvenserna.

Peab har tidigare vid flera tillfällen uppgivit att den totala exponeringen i balansräkningen hänförlig till Northland uppgår till 260 mkr. Härutöver uppgavs i delårsrapporten för tredje kvartalet att det vid en eventuell konkurs tillkommer kostnader för uppsägning av personal och den avstannade transportverksamheten.  I fjärde kvartalet kommer utestående räntebärande fordringar att skrivas av vilket påverkar finansnettot negativt med 261 mkr. Härutöver kommer rörelseresultatet att belastas med avvecklingskostnader uppgående till 33 mkr. Detta enligt ett pressmeddelande från Peab.

– Det är naturligtvis mycket tråkigt att Northland inte klarade av rekonstruktionen och det känns tungt att tvingas ta den här typen av nedskrivningar. Det som är positivt är, att under tiden som gruvan varit i drift, har vi skapat en effektiv logistikhantering som vi hoppas kunna använda vid en framtida uppstart av gruvan och även kunna erbjuda till andra kunder med liknande behov, säger Jesper Göransson, vd i Peab.

Styrelsen kommer att föreslå advokat Hans Andersson, Advokatbyrån Kaiding, som konkursförvaltare för de Svenska Dotterbolagen, advokat Knut Ro, Ro Sommernes Advokatfirma, som konkursförvaltare för det norska dotterbolaget och advokat Pekka Jaatinen, Castrén & Snellman Attorneys, som konkursförvaltare för de finska dotterbolagen.