Nyheter

Nu är den omstridda lagen på väg bort

KRÖNIKA. Vid uppförande av permanentbostäder ska det finnas en byggfelsförsäkring. Det är en tvingande lag sedan ett tjugotal år.

Lagen infördes för att komma tillrätta med fuktskador och ”sjuka hus”. Felen skulle därmed avhjälpas snabbt – oavsett om någon kunde ställas till svars som ansvarig eller ej. Ett lovvärt syfte således. Sedan 2005 omfattas även småhus, som inte är avsedda för permanentboende, av lagen, men med möjlighet till undantag från bestämmelserna. Vid reformen 2005 införlivades även så kallade självbyggare i skaran som måste teckna byggfelsförsäkring, det vill säga privatpersoner som själva utför ombyggnadsarbeten. Riksdagen har nu beslutat om en regelförenkling: byggfelsförsäkring ska enbart finnas när åtgärder genomförs som kräver bygglov. Kravet på byggfelsförsäkring för självbyggare slopas också. Undantaget gäller även när självbyggaren använder egna anställda. Beslutet gäller från 2 maj i år, i samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft. Möjligen är detta ett första steg mot ett totalt avskaffande av en omstridd, för att inte säga hårt kritiserad, lag. Miljödepartementet har nu gjort en ny översyn av byggfelsförsäkringen, för att se hur lagen har tillämpats, om den är ändamålsenligt utformad och konsekvenserna av att helt eller delvis upphäva lagen. Slutsatsen efter översynen är att byggfelsförsäkringen inte fungerar. Något egentligt skydd uppnås inte. Skälet är främst begränsad konkurrens och att bolagsledningen i försäkringsbolagen som erbjuder byggfelsförsäkringen utgörs av marknadsledande byggbolag. Undantagsbestämmelserna i försäkringsvillkoren är omfattande och även i vissa delar svårförståeliga. Det är få situationer då ersättning från försäkringen kommer ifråga. Miljödepartementet finner att byggfelsförsäkringen inte utgör någon garanti för att drabbade byggherrar ska kunna hållas skadeslösa på grund av uppdagade skador och byggfel. Jag kan bara instämma i den bedömningen och kritiken. Miljödepartementet föreslår att kravet på byggfelsförsäkring helt avskaffas från 1 januari 2012. Konsekvenserna av ett avskaffande bedöms enbart vara av godo: administrationen blir enklare och kostnaderna minskar. Skulle förslaget vinna gehör hos regering och riksdag slopas kravet på att teckna byggfelsförsäkring. Det blir i stället en frivillig försäkringslösning. För egen del tror jag att det kan öka konkurrensen och utveckla produkten. Kanske byggfelsförsäkringen då i stället utvecklas till den produkt som den en gång var tänkt att vara – en garanti och ett skydd för byggherren.