Nyheter

Ny branschförening ska sätta ljus på fusket

Foto: Getty Images

Bemanningsföretag inom byggsektorn har det tufft, och klarar inte att priskonkurrera med oseriösa företag som exploaterar arbetskraft. Det menar flera av landets framstående bemanningsföretag som nu går samman i en branschförening, Byggbemanningsföretagen, för att gemensamt driva debatten mot den osunda konkurrensen.

Sveriges bemanningsföretag som förser byggbranschen med arbetskraft har tröttnat på den osunda konkurrensen.

”Vi har avtalsenliga löner och villkor, vi ger byggföretagen flexibilitet när de behöver växa snabbt eller dra ned beroende på läget i orderböckerna. Det är en affärsidé som fungerade mycket bra till för ett par år sedan. Men nu klarar vi helt inte att priskonkurrera med oseriösa företag som exploaterar arbetskraft”, skriver de i ett gemensamt upprop. 

– Det största problemet är att konkurrensen idag inte sker på lika villkor och är extremt osund. Ingen av oss har något emot konkurrens så länge den är sund, utan tvärtom så utmanar konkurrens oss att alltid utvecklas och bli bättre, säger Sylwia Spruch, vd för bemanningsföretaget ExpanderaMera.

Byggbemanningsföretagen pekar på en rad brister som satt den svenska arbetsmarknadsmodellen i rejäl gungning, och som bland annat lyfts fram av Riksrevisionen i en rapport. Det handlar om stora brister i alla delar av systemen som staten ansvarar för som tex polisen, skatteverket, arbetsmiljöverket. 

Riksrevisionen betonar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Ett systematiskt utnyttjande av arbetare som saknar arbetstillstånd har ett mycket högt pris. Inte enbart för dem som utnyttjas utan även för alla företag som riskerar att slås ut om de betalar avtalsenliga löner, menar bemanningsföretagen.

– Det har kommit in kriminella företag som ägnar sig mer åt entreprenader än åt inhyrning. De prutar på personalen, som inte får rätt betalt. Det är tragiskt både för den enskilda människan som utnyttjas och för våra affärer, säger Stefan Qwick, affärsutvecklare på JobZone. 

Han menar att den här utvecklingen har blivit allt tydligare. 

– Ett byggföretag kan få en entreprenad för halva priset jämfört med om de anlitar svensk arbetskraft. Att söka den billigaste lösningen är ett samhällsproblem. Men priset för detta måste alltid någon betala.

En förklaring till att den osunda konkurrensen breder ut sig är, enligt branschföreningen, att det saknas lagstiftning och regleringar – samt att straffskalan är för låg.

”Straffet för att anlita ett bolag med illegal arbetskraft, i de fall detta upptäcks, är kaffepengar jämfört med den lägre kostnaden”, skriver de.

– En sak som är av vikt för att få bukt med detta är att följa upp och kontrollera. Där brister det rejält. Vi behöver hårdare lagstiftning mot fusk med skatter, straffbart att hyra eller ta in bolag som inte fyller sina åtaganden. Vi tycker att man ska bli tuffare i upphandling med viten och sanktioner om fuskande företag upptäcks på ett bygge att den som anlitat dessa får kraftiga viten och sanktioner. Kanske uteslutning, att man inte får delta i statliga upphandlingar på ett par år, säger Sylwia Spruch, vd ExpanderaMera. 

Stefan Qwick håller med.

– Kontrollsystemet är inte tillräckligt tätt. 

Varför blir det inte bättre trots alla initiativ som tas?

– Bland annat  för att inga kontroller och uppföljningar sker. Det hjälper inte att skriva in saker i ett avtal om ingen följer upp dvs ger viten eller sanktioner, säger Sylwia Spruch. 

Går det att komma till rätta med problemen?

– Absolut, men det krävs att alla parter, myndigheter, byggföretag, byggherrar, allmännytta, politiker, stora statliga beställare, kommunala beställare med flera går samman. Det finns ingen part som klarar detta själv då det är en stor volym av fuskande bolag idag, säger Sylwia spruch. 

– Vi har ingen färdig lösning men med vår nya branschförening vi vill sätta ljus på debatten, få branschen att vakna till och förändra arbetssätt, menar Stefan Qwick. 

Detta kommer man göra bland annat genom att delta i debatten med en gemensam och tydlig röst, skriva debattartiklar, vara med i paneler, hålla föreläsningar och ha dialog med politiker. Till våren har man planerat en paneldebatt.