Nyheter

Ny hustyp utan krav på bygglov

Regeringen föreslår att det ska bli tillåtet att bygga bostäder på 25 kvadratmeter utan bygglov.

De nya reglerna ska börja gälla från den 2 juli.

För att få bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus utan att behöva söka bygglov krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov” som regeringen på torsdagen beslutade att överlämna till Lagrådet.

Syftet med ändringarna är att förenkla regelverket så att krav på bygglov inte ställs i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt.

– Det här är en viktig reform för mängder av villa- och sommarstugeägare, och något som de kommer att få nytta av redan nu till sommaren. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad, till exempel till ett tonårsbarn, utan att behöva söka bygglov, säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Till skillnad från dagens friggebodar ska komplementsbostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga.

Susanne Bengtsson

Följande åtgärder föreslår regeringen i framtiden inte ska behöva bygglov men dock i vissa fall anmälan:

– Komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter

– Tillbyggnad om 15 kvadratmeter

– Inredning av ytterligare en bostad

– Tillbyggnad med maximalt två takkupor

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer föreslår regeringen att det även framöver ska ställas krav på bygglov:

– om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö

– om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område

– om tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken

Alla förändringar föreslås träda i kraft den 2 juli 2014.