Nyheter

Ny metod mot dödsolyckor

Hot och tjat hjälper inte för att minimera riskbeteenden. Foto: Byggcheferna

Slarv och fel fokus kan vara avgörande faktorer bakom de höga dödstalen i byggbranschen. Men med ett nytt angreppssätt hoppas man få ner antalet olyckor.

– Vi har alldeles för länge fokuserat på felen istället för att lyfta fram de positiva beteendena, säger Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna.

I den helt färska rapporten ”Lyft säkra arbetssätt” som tagits fram av Byggcheferna konstateras att dödsolyckorna är fortsatt höga i byggbranschen. Under 2019 dog 36 personer i arbetsplatsolyckor i Sverige varav 31 var män. Tio av de 36 som omkom arbetade inom byggverksamhet. Exempel på händelser som ledde till dödsolycka var fall från balkong, krock med timmerbil, fall från hög mast, fall genom plåttak ner i betonggolv, träff av lossnad tryckluftsslang från borr och ras från berg med grävmaskin.

– Det är helt galet att det är så många som förolyckas på sina arbetsplatser. Vi ser inte heller någon direkt förbättring i statistiken över tid. Det är inte klokt att vi inte kommit längre. Ingen chef vill att medarbetarna ska fara illa men det är fortfarande så att det är farligare att vara snickare än exempelvis polis, brandman eller militär, säger Kajsa Hessel.

Underlaget till den nya rapporten har hämtats från ”Byggchefsbarometern” som är enkät som vänder sig till ledare och chefer inom samhällsbyggnad. Den visar att säkerhetsfrågan är högt prioriterad ute på byggarbetsplatserna. Hela 93 procent, nio av tio, chefer svarar att de avsätter tid för att säkerställa förutsättningar för säkerhet.

– Det finns goda förutsättningar att förändra beteendet ute på våra byggarbetsplatser. Det är en prioriterad fråga och förståelse för att vi behöver jobba med att stärka säkerheten är stor. Det känns hoppfullt, säger hon.

Men trots att många jobbar med medvetet med säkerheten fortsätter det att ske olyckor. En orsak till det kan vara att man tidigare angripit frågan på ett sätt som inte gett önskat resultat. Enligt svaren från cheferna i undersökningen är den i särklass största anledningen till arbetsplatsolyckorna slarv. 72 procent av cheferna angav den orsaken. När slarv upptäcks leder det ofta till disciplinära åtgärder som avstängningar eller varningar. Nära sex av tio svarar att disciplinära åtgärder är följden när någon avvikit från ett säkert beteende. Men det angreppssättet verkar inte ha önskat effekt för att minska dödsolyckorna.

För att komma vidare med säkerhetsarbetet har Byggcheferna nu låtit några forskare inom beteendevetenskap vara med i framtagandet av ”Byggchefsbarometern”. De har kunnat konstatera att byggbranschen i för stor utsträckning lägger fokus på det man vill korrigera istället för att förstärka de önskade beteendena.

-– Det hjälper inte att försöka tvinga folk till att undvika slarv. De måste ha en egen motivation att göra rätt. Först när våra medarbetare vill jobba säkert kommer vi se en avgörande förändring. Och för att lyckas med det behöver vi jobba mer med att förstärka de positiva beteendena istället för att komma med pekpinnar och fokusera på dem som gör fel.

Inom beteendevetenskapen har man länge vetat att uppmuntran och att förstärka önskade beteenden ger betydligt bättre effekt när det gäller att förändra beteenden, än att dela ut pekpinnar när någon gör fel, det som kallas positiv förstärkning. När det gäller säkerhet handlar det om att förstärka önskade, säkra beteenden genom att lägga mer tid och kraft på att uppmärksamma medarbetare som arbetar på ett säkert sätt än på att mäta fel och avvikelser.

– För att lyckas nå nollvisionen om dödsolyckor på våra byggarbetsplatser behöver vi ha mycket större fokus på säkra, önskade beteenden än på avvikelser, säger Kajsa Hessel.

Förslag till åtgärder

För att lyckas nå nollvisionen om dödsolyckor på byggarbetsplatser föreslår Byggcheferna ett antal åtgärder:
  • Lägg mycket mer tid på att uppmuntra och förstärka önskade och säkra beteenden.
  • Inför en ny typ av mål och mätning. Sätt mål för andelen säkra beteenden i organisationen och se till att den andelen hela tiden ökar.Fortsätt riva machokulturen så att attityderna till risktagande förbättras.
  • Använd upphandling för att stärka säkerhetskulturen. Utforma krav på säkerhetsarbete.
  • Nyttja styrkan i att nio av tio chefer redan har säkerhet på agendan i varje arbetsmöte.Källa: Lyft säkra arbetssätt. En rapport från Byggcheferna.