Nyheter

Ny rapport: konkurrensbrist orsak till högre byggmaterialpriser

Betong hör till en marknad där konkurrensen är bristfällig. Foto: Getty images

Byggmaterialpriserna stiger stadigt. Orsaken till det är bland annat bristande konkonkurrens och att upphandlingarna är upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen. Detta enligt en ny rapport från Konkurrensverket.

De senaste åren har materialpriserna ökat rejält, vilket också har lett till högre kostnader för bostadsbyggandet. Huruvida detta har med konkurrensen att göra har regeringen låtit Konkurrensverket ta reda på. Nu presenterar verket sin rapport Konkurrensen i byggmaterialindustrin, som visar just att markandskoncentrationen på viktiga materialmarknader är hög.

Cement och gips

Detta innebär, enligt Konkurrensverket, att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Det gäller bland annat marknaderna för cement, mineralull, gips och låsprodukter. Även grossistmarknaden för installationsmaterial har en hög marknadskoncentration.

– Marknader med hög koncentration innebär risk för högre priser och låg grad av innovation till skillnad mot de marknader där det råder effektiv konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Styr mot specifika leverantörer

I fråga om nybyggnation av bostäder har det offentliga en viktig roll. Av rapporten framgår att det förekommer att upphandlande myndigheter styr sina byggupphandlingar mot specifika leverantörer och varor. Det riskerar att försämra konkurrensen och öka kostnaderna eftersom det begränsar möjligheterna för leverantörerna att föreslå alternativa lösningar eller produkter.

Andra problem som försvårar en effektiv prisbildning inom byggindustrin är användandet av vissa former av rabatter och ersättningsavtal. Det är framför allt retroaktiva rabatter, bland annat i form av årsomsättningsbonusar, som skapar problem eftersom de döljer de faktiska kostnaderna för byggmaterial. Konkurrensverket pekar dessutom på risken att de index som mäter prisutvecklingen på en rad byggmaterial inte ger en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen. De bör därför användas med försiktighet.

Förslag på lösningar

I rapporten lämnar Konkurrensverket flera förslag som syftar till att minska de identifierade problemen och åstadkomma förändringar som leder till bättre fungerande marknader. Ett förslag rör behovet av nya flexibla verktyg för konkurrenstillsyn som ska komplettera de befintliga konkurrensreglerna och göra det möjligt att korrigera konkurrensproblem på marknader som inte kan åtgärdas med den nuvarande lagstiftningen.

Konkurrensverket framhåller dessutom vikten av att utforma upphandlingar så att de främjar konkurrens. Byggmaterialindustrin uppmanas också att använda standardavtal som är utformade så att de tydligt minskar de risker som kan följa på retroaktiva ersättningar eller dolda rabatter.