Nyheter

Ny rapport: Var femte byggchef har upplevt rasism

20 procent av cheferna menar att det är svårt att komma in i gemenskapen om man inte tillhör normen, enligt en rapport om rasism från Byggcheferna. Foto: Getty Images

Var femte byggchef har upplevt själv någon form av rasism eller etnisk diskriminering under sin tid i branschen. Samtidigt uppger var tredje chef att de inte har någon lösning på problemet.

– Vi måste börja prata om rasism, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, som presenterar en ny undersökning om rasism i samhällsbyggnadsbranschen.

I vilken grad förekommer rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering i samhällsbyggnadsbranschen, och hur ska vi komma till rätta med det? Enligt rapporten ”Svart på vitt – om rasism inom samhällsbyggnad” från Byggcheferna framkommer en bild av att rasism finns, men att problemet uppfattas olika beroende på vem man frågar.

Få chefer, sex procent, upplever att etnisk diskriminering förekommer på arbetsplatsen. Samtidigt svarar var femte chef att de har upplevt någon form av rasism eller diskriminering under sin tid i branschen.

– Vi har fått motstridiga resultat i undersökningen. Var femte byggchef har svarat att de upplevt rasism på arbetsplatsen samtidigt som många inte alls ser att det förekommer, konstaterar Kajsa Hessel.

När det gäller engagemanget från ledningen skiljer sig uppfattningen mellan män och kvinnor. Männen upplever att arbetet med att förebygga problem med etnisk diskriminering på deras arbetsplats är starkt medan kvinnorna inte ser samma tydliga engagemang.

– Att man inte ser att problemet gör också att man inte förstår att man, omedvetet, agerar motstridigt.

Just omedvetenhet är en möjlig förklaring, enligt stiftelsen Allbright, som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner och som varit med och tagit fram frågor och kommentarer till rapporten.

”Oftast sker diskriminering inte medvetet, det sker omedvetet på grund av processer som homosocialitet och omedvetna fördomar. Det handlar om inlärda beteenden som får effekten att vi diskriminerar, trots att det inte alls var vad vi önskade att göra”, skriver Allbright.

Andra tydliga tecken på att problemet finns i branschen är att 20 procent av cheferna menar att det är svårt att komma in i gemenskapen och 16 procent svarar att det är svårare att bli rekryterad om man inte tillhör normen.

Enligt Kajsa Hessel så är etnisk diskriminering är en av branschens största utmaningar just nu.

– Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Samma resa behöver vi göra inom etnisk diskriminering. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan, säger Kajsa Hessel.

Samtidigt konstaterar hon att rasism är ett känsligare ämne än jämställdhet.

– Det är känsligare än att prata om rasism än om jämställdhet. Det har tagit tvärstopp när vi försökt kraftsamla mot det tidigare. Jag tror det finns en oro för att säga och göra fel och därmed riskera att kränka någon.

– Ämnet tenderar också lätt att bli politiskt. Men det handlar inte om politik – det handlar om människors lika värde.

Med sin rapport tar Byggcheferna nu ny sats.

– Det här är startskottet på det här känsliga men viktiga ämnet. Målet är att Sverige ska ha världens bästa samhällsbyggnadsbransch.

Genom att undersöka, mäta, kartlägga och följa upp ska man ta fram nyckeltal, liknande det machoindex som man tidigare presenterat, och på så sätt hitta förbättringsåtgärder. Respondenternas egna förslag till lösning handlar främst om utbildning. Var fjärde person svarar att utbildning för medarbetare är en effektiv åtgärd mot rasism.

– Av erfarenhet vet vi att utbildning tar väldigt lång tid. Vi har valt att ta hjälp av experter, i det här fallet Allbright, för att komma vidare. För att ändra beteenden måste vi sätta fokus på fakta, och inte blanda in politik och känslor, säger Kajsa Hessel.

– Det sitter inte i generna, det brister i kunskapen. Första steget är att utbilda, säger Maija Inkala, tf talesperson på stiftelsen Allbright.

Utöver utbildning nämns just fakta och statistik som viktiga verktyg i arbetet mot rasism. Men majoriteten har inget förslag på åtgärder. Var tredje respondent svarar ”vet ej” på frågan om hur man kan motverka och förebygga etnisk diskriminering inom organisationen.

– Det stärker verkligen min uppfattning om att vi måste ta itu med problemet och framför allt att vi måste börja prata om rasism.

Rapporten svart på vitt om rasism inom samhällsbyggnad:

  •  Byggchefsbarometern 2021 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Frågorna är framtagna i samarbete med Allbright.
  • Antal svar i undersökningen är 2 048 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 13 procent.
  • 75 procent av de svarande har personalansvar antingen permanent i sin chefstjänst eller i projekt.
  • Majoriteten av de som besvarat enkäten tillhör normen; 90 procent är män och 42 procent i åldrarna 50–59 år.
  • 6 % av byggcheferna upplever att rasism förekommer i branschen.
  • 18 % har själva upplevt rasism.
  • 33 % av cheferna vet inte vad man ska göra åt problemet.
  • Sju av tio chefer anser att engagemanget mot rasism är starkt i organisationen.