Nyheter

Nya byggregler stoppar tillfälliga lokaler

Flyttbara modulbyggnader används för att snabbt få fram tillfälliga lokaler för evakuering av skolor, byggprojekt, expansion av företag eller befolkningsförändringar som sätter tryck på dagis, skolor, studentbostäder och flyktinganläggningar. Branschorganisationen Swedish Rental Association (SRA) slår nu larm om att nya byggregler kan stoppa en fortsatt användning av moduler.

Flyttbara byggnader ger en snabb och flexibel lösning som anpassas efter varje enskilt behov. Modulerna placeras som tillfälliga lokaler där de behövs, de kompletteras, förändras och flyttas till olika verksamheter.
– Tillfälliga lokaler ger flexibilitet och kostnadseffektivitet för näringslivet och i offentlig verksamhet. Återanvändningen främjar en långsiktigt hållbar miljö- och samhällsutveckling, säger Erik Gutenwik, ledamot i Swedish Rentals modulutskott.

Ny PBL medför orimlig kostnad

I nya Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets Byggnadsregler (BBR) särskiljs inte flyttbara moduler från nybyggnader. Modulerna byggs enligt de regler som är aktuella vid tillverkningen, men enligt den nya lagstiftningen ska alla byggnader, så fort de flyttas, betraktas som nybyggda och uppfylla det senaste regelverket.
– Konsekvensen blir att modulerna måste modifieras efter varje flytt. Det blir en orimlig kostnad som direkt drabbar samhällsnyttig verksamhet, bara för att lagstiftaren förbisett att vissa byggnader från början är avsedda för tillfälligt bruk, menar Leena Haabma Hintze, kanslichef på Swedish Rental.

En strikt tillämpning av nya PBL medför att:

•        tillfälliga evakueringslokaler inte kan erbjudas inom rimlig tid
•        flyttbara lokaler inte kan återanvändas utan kostsam modifiering
•        olika verksamheters expansion motverkas
•        bostäder och lokaler för demografiska toppar inte kan lösas rationellt
•        obebyggd mark inte kan användas i avvaktan på framtida byggnadsplaner.

Fyrkantiga regler får inte stoppa fyrkantiga lokaler

Swedish Rental har utan resultat påvisat problemet för Boverket och går nu vidare till Socialdepartementet, ansvarig för byggnadsfrågor. Flyttbara byggnader är en nödvändig del av det moderna samhället, det vore olyckligt om de på sikt omöjliggörs. Det är inte rimligt att modulerna, varje gång de flyttas, måste modifieras för att möta det senaste regelverket.