Nyheter

Nya föreskrifter riskerar stjälpa elinstallationsbranschen

Nästa år får Sverige en ny elsäkerhetslag.
Ett gammalt regelverk med över hundra år på nacken ersätts av regler som är bättre anpassade för vår tids förhållanden.  
Tyvärr riskerar de föreskrifter som Elsäkerhetsverket föreslagit att leda till nya osäkerheter om hur lagstiftningen egentligen ska tolkas och tillämpas.
Det anser 
Jan Siezing, vd Installatörsföretagen, och Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen har i flera års tid drivit på för en reform av reglerna som styr elinstallationer.
Våra utgångspunkter har hela tiden varit desamma: de nya bestämmelserna måste vara lätta att förstå, både för utförare och köpare av eltekniktjänster, oseriös konkurrens ska motverkas och administrationen för elinstallationsföretagen får inte bli för omfattande.

Den elsäkerhetslag som riksdagen fattade beslut om i våras och som träder i kraft den 1 juli 2017 innebär ett viktigt steg på vägen mot ett modernt regelverk.
Därför blir vi oroliga när vi tar del av Elsäkerhetsverkets förslag på föreskrifter.
Trots att syftet med föreskrifterna är att förtydliga lagstiftningen anser vi att förslaget riskerar att orsaka fortsatt regelkrångel och skapa ny osäkerhet.

I vårt remissvar till Elsäkerhetsverket pekar vi på tre huvudsakliga brister.

Föreskrifterna måste bli tydligare om hur elinstallationsarbete ska definieras. I det förslag som Elsäkerhetsverket har presenterat är definitionen av elinstallationsarbete inte bindande.
Ytterst riskerar en sådan vaghet att gynna oseriösa företag som är beredda att tänja på innebörden av begreppet elinstallationsarbete. Det skulle skada den branschens anseende och undergräva elsäkerheten i samhället.

Förslaget till föreskrifter innehåller ett dokumentationskrav kopplat till det så kallade egenkontrollprogrammet. Även här finns otydligheter. I det förslag som presenterats är skrivningarna så pass svävande att det skulle kunna leda till att många företag får ägna en för stor del av arbetsdagen till att dokumentera arbetet, istället för att faktiskt utföra elinstallationer. Det kan leda till kostnadsökningar för företagen och resultera i högre konsumentpriser.

Installatörsföretagen vill att den begränsade behörigheten endast ska omfatta anslutning och loppkoppling från fasta anläggningar.
Det finns ingen anledning att ha en mer omfattande begränsad auktorisation av det slag som Elsäkerhetsverket nu föreslår.

Sedan Elsäkerhetsverkets remissrunda avslutades den 30 september har vi begärt ut och sammanställt samtliga yttranden.
Resultatet visar att många med Installatörsföretagen är samstämmiga i kritiken.
En rad framstående organisationer och företag, både i installationsbranschen och i beställarledet, ger uttryck för en stark oro kring föreskrifternas utformning.

Den nya elsäkerhetslagen är en unik möjlighet att modernisera ett daterat regelverk.
Men för att lagstiftningen ska bli en framgång även i praktiken krävs föreskrifter som hjälper, inte stjälper.

Jan Siezing, vd Installatörsföretagen

Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen