Nyheter

Nya högre riktvärden för trafikbuller

Regeringen höjer riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och vägar. Foto: Anna SJöström

Regeringen har beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik.
ör bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA.
För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA.

En höjning av bullerriktvärdena enligt dagens beslut innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus.

Regeringen väljer att tillmötesgå riksdagens krav och höjer riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och vägar enligt följande:

  • En höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA ekvivalent ljudnivå.
  • En höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 
 Riktvärdena tillämpas vid planering och byggande av bostäder (2 kap. 6 a § plan- och bygglagen [2010:900], PBL).
De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2017.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen fortsätter att arbeta för att underlätta tillämpningen av bullerfrågor vid planering av bostäder och har tidigare gett Boverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av PBL avseende buller.

Boverket har även fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL.