Nya lagar och förordningar 2013

Nya lagar och förordningar 2013
Många nya lagar och förordningar började gälla från och med 1 januari 2013. Här är ett urval av några som berör byggsektorn.
Många nya lagar och förordningar började gälla från och med den 1 januari 2013. Här är ett urval av några som berör byggsektorn och byggrelaterade områden.

Förlängd övergångsperiod för krav på kontrollansvariga

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om kontrollansvariga, som ska biträda byggherrar. Detta ställer höga krav på den kontrollansvariges kompetens som ska säkerställas genom obligatorisk certifiering. Mot bakgrund av att dessa regler, som trädde i kraft den 2 maj 2011, innebär att ett stort antal personer behöver utbildas infördes i lagen en tidsbegränsad övergångsbestämmelse, som ger kommunen möjlighet att t.o.m. den 31 december 2012 göra undantag från kraven på kontrollansvariga. Det har bedömts att det finns behov av fler kontrollansvariga än som hittills har certifierats. Regeringen har därför i proposition 2012/13:28 föreslagit att övergångsperioden förlängs till den 1 juli 2013.

Utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation

Som ett led i att stimulera nyproduktion av bostäder utvidgas nedsättningen av kommunal fastighetsavgift för nybyggda bostäder genom att fastighetsavgiften är helt i stället för halvt nedsatt även år 6–10 efter färdigställandet. Dessutom helt nedsatt år 11–15 efter färdigställandeåret. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2013. Utvidgningen gäller för bostadsbyggnader som färdigställs under 2012 eller senare.

Effektivare planering av vägar och järnvägar

Ändringarna innebär att planeringen av vägar och järnvägar sker i en sammanhållen process i stället för i flera planeringsfaser. Samordningen mellan planeringen av vägar och järnvägar och den kommunala planeringen ska bli bättre. Förfarandet förenklas i flera hänseenden: samma miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ett ärende enligt plan- och bygglagen ska också kunna användas vid planeringen av vägar och järnvägar, den obligatoriska tillåtlighetsprövningen av vägar och järnvägar enligt 17 kap. miljöbalken avskaffas och kravet på bygglov begränsas.

Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid

Riksdagen har beslutat om en ändring i lagen om handel med utsläppsrätter. Ändringen innebär att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte gäller koldioxid som en kontrollör har verifierat är avskild och transporterad till en anläggning för geologisk lagring av koldioxid. Det har också beslutats två ändringar i 6 kap. miljöbalken för att tydliggöra genomförandet av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program.

Nytt stöd för att inventera mark för studentbostäder

En ny förordning om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder utfärdades den 6 december 2012. Stödet ges till vissa kommuner för att de ska kunna genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder. Förordningen träder i kraft den 15 januari 2013.

EU-förordning:
Krav på CE-märkning av byggprodukter

Den 1 juli 2013 ska många byggprodukter som säljs inom EU vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. Det ska få handeln med byggprodukter att öka.

EU-förordningen ska få handeln med byggprodukter att fungera bättre på den inre marknaden genom enhetliga provnings- och bedömningsmetoder. Tillverkarna slipper då testa och märka sina produkter på olika sätt i varje land. Istället ska produkten CE-märkas efter det att tillverkaren upprättat en prestandadeklaration. Där ska framgå vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har ifråga om olika väsentliga egenskaper.

 Tillverkare måste ta reda på om deras produkter omfattas av kraven och i så fall snarast sätta igång arbetet med att ta fram en prestandadeklaration och CE-märka. Redan CE-märkta produkter måste också ha en prestandadeklaration för att få säljas från och med den 1 juli 2013.

Ändring i Boverkets byggregler, BBR:
Regler för ändring av byggnad ska tillämpas

Reglerna för ändring av byggnader i Boverkets byggregler, BBR, ska tillämpas från den 1 januari 2013. När en byggnad ska ändras måste lösningen utgå från den befintliga byggnaden.

Genom föreskrifterna och de allmänna råden i Boverkets byggregler, BBR, tydliggörs och preciseras de krav som finns i lag och förordning. Syftet är att få en enhetligare och bättre tillämpning av lag och förordning.

Boverkets ändrade byggregler, BBR 19, trädde i kraft den 1 januari 2012. Under hela 2012 gällde övergångsbestämmelser men från den 1 januari 2013 ska reglerna tillämpas. Avsnitten om energihushållning och brandskydd ändrades. Dessutom införde Boverket för första gången föreskrifter för ändring av byggnad i BBR.

Reglerna för ändringar av byggnad ska bland annat tillämpas på arbeten som kräver bygglov och när ansökan om bygglov kom in till kommunen den 1 januari 2013 eller senare.

 

Källa: Boverket, Regeringskansliet.