Nyheter

Nya miljöcertifieringen införs vid årsskiftet

Miljöbygnad iDrift riktas sig enbart mot byggnader som redan finns. Foto: Getty Images

Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader.
Certifieringssystemet kommer att lanseras vid årsskiftet och har döpts genom en tävling för allmänheten.

Sweden Green Building Councils, SGBC:s, miljöcertifiering har nu fått sitt namn. Miljöbyggnad iDrift är, som namnet antyder, baserat på Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, Miljöbyggnad, men riktar sig enbart mot de byggnader som redan finns. 

Certifieringssystemet, som tidigare hade arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning, är ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå flera av Sveriges miljömål. Exempelvis står befintliga byggnader för en betydande del av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan.

– Branschen har generellt bra koll på miljöprestandan vid nyproduktion, men nu vill vi börja se över det befintliga byggnadsbeståndet där de stora möjligheterna till miljönytta finns. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för det. Ska vi uppnå Sveriges miljömål måste vi börja arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC.

Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från årsskiftet 2019/2020, men före det kommer ett flertal aktiviteter att ske. Manualen för det nya certifieringssystemet kommer att lanseras under hösten och utbildningar i olika nivåer kommer att finnas.

SGBC har utvecklat Miljöbyggnad iDrift sedan 2017. Under 2018 genomfördes pilotprojekt där 15 större aktörer, däribland Einar Matsson, Akademiska Hus och Stena Fastigheter, testade certifieringssystemet på sina fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift fick sitt namn genom den tävling SGBC utlyste i början av mars där fler än 50 bidrag skickades in. Tävlingens vinnare blev Karl Sundholm som är projektchef på Castellum och skickade in förslaget Miljöbyggnad Drift. Det anpassades sedan av SGBC:s jurygrupp till att bli Miljöbyggnad iDrift.

 
Om Miljöbyggnad iDrift
Miljöbyggnad iDrift har under utvecklingsarbetet haft arbetsnamnet Miljöbyggnad Drift och förvaltning. Certifieringssystemet har sitt ursprung i Miljöbyggnad men riktar sig mot befintliga byggnader. Grundprinciperna är desamma som i Miljöbyggnad med en tydlig koppling till Sveriges lagkrav och miljömål.

När en byggnad certifieras i Miljöbyggnad iDrift bedöms energi, inomhusmiljö, material, hantering av avfall, vattenanvändning samt åtgärder för god hälsa. Även drift av byggnaden och hur den förvaltas innefattas i certifieringssystemet. Certifieringen görs genom ett poängsystem med baskrav kombinerat med valbara poäng.