Nyheter

Nya regler föreslås efter takras

Drygt 160 stora byggnader och nästan 3 000 ekonomibyggnader rasade under vintern. Nu föreslår Boverket flera regeländringar.

I sin delrapport till regeringen vill Boverket att kommunernas byggnadsnämnder ska se över behovet av en sakkunnig vid åtgärder i eller på byggnader där det finns risk för allvarliga personskador vid brott i takstol eller annan bärande del.

— Det kanske inte gäller lantbruksbyggnader, utan affärer och idrottshallar. Vi vill att regeringen skriver i sin plan- och byggförordning att kommunerna ska iaktta detta, säger Nikolaj Tolstoy, Boverkets projektledare för regeringsuppdraget.

Byggherrens egenkontroll är grunden i kontrollsystemet, men i de fall där kommunerna bedömer att egenkontrollen inte räcker kan kommunerna kräva att byggherren tar in en sakkunnig för ytterligare kontroll. Många har krävt en oberoende tredjepartsgranskning i byggprocessen, men någon sådan finns inte med i Boverkets regelförslag.

Varför har ni inte tagit med en tredjepartsgranskning?

— Vi utgår väldigt mycket från plan- och bygglagsförslaget som i dag ligger och riksdagen ska ta den 22 juni. Vi tror att det här kan vara tillräckligt, säger Nikolaj Tolstoy.

Boverket vill också att det införs krav på bygganmälan för lantbrukets ekonomibyggnader som är större än 15 kvadratmeter, samt att Boverket får rätt att föreskriva vad som ska ingå i en kontrollplan.

I delrapporten konstaterar Boverket att det fanns många brister till varför taken rasade. Brister vid dimensionering, utförande och underhåll var några av orsakerna. De flesta av de stora byggnaderna hade låglutande tak med spännvidder över tio meter. Många av dem var byggda under de senaste 30 åren, med bärande delar i stål och trä.

Däremot bedömer Boverket att det inte var snöns tyngd som orsakade rasen. Snölasterna verkar inte ha varit större än de laster som Boverkets konstruktionsregler anger att byggnaderna ska kunna bära.

Boverkets slutrapport ska vara klar den 1 juni 2011. Det är först då som Boverket med stor säkerhet kan säga vad som orsakade de många takrasen, skriver Boverket på sin hemsida.

Delrapporten har tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och landsting, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges tekniska forskningsinstitut, försäkringsbolag, Lantbrukarnas Riksförbund och Erhyervs-og Bygge-styrelsen i Danmark.