Nyheter

Nya regler från och med 1 juli

Från och med 1 juli gäller nya regler i BBR, Boverkets byggregler.
Det handlar till exempel om varsamhet vid ändring av byggnad och ombyggnad.
Samma datum träder även nya föreskrifter och allmänna råd för tillfälliga anläggningsboenden i kraft.

Några av de större ändringarna innefattar förtydligande avseende ombyggnad, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.
– När det kommer till varsamhetkrävs exempelvis att man respekterar materialval, färger och tar tillvara karakteristiska detaljer, säger Otto Ryding, antikvarie på Boverket.

När det kommer till förvanskningsförbudet för särskilt värdefulla byggnader har Boverket tagit fram en rad kriterier som ska underlätta när man gör bedömning om vad som anses vara en särskilt värdefull byggnad. Kriterierna delas in i fem underkategorier:
• Tydliggör tidigare samhällsförhållanden
• Tydliggör samhällsutvecklingen
• Ger kunskap om äldre material och teknik
• Har särskilda estetiska eller arkitektoniska
• Värderas högt i ett lokalt sammanhang

Andra ändringar i BBR, avsnitt 3, är en förenkling av reglerna som ska göra det möjligt att skapa flexibilitet i bostadsbyggandet.
Ändringen gör det möjligt att bostäder i grupp avsedda för en person ska kunna ha delade gemensamma utrymmen, exempelvis hygienrum och kök.
– Syftet är att öka flexibiliteten och därmed underlätta möjligheterna att få bostad för personer som normalt kan ha det svårt att komma in på bostadsmarknaden, exempelvis ungdomar och nyanlända. Så numera kan alla bo på korridor, det är inte bara studenter som har den förmånen, säger Kerstin Hannrup, utredare.

Boverkets konsekvensutredning visar att om man använder sig av reglerna på ett optimalt sätt och har en medelkostnad per kvadratmeter på 28 893 kronor så innebär det en kostnadsbesparing på ungefär 150 000 kronor per bostad.
Andra förändringar innebär exempelvis att krav på plats för hemarbete tar bort och i allmänna råd förtydligas det att man kan godta plats för så kallad kombimaskin, det vill säga tvättmaskin med torkfunktion.

Plan- och byggförordningen ändrades vid årsskiftet för att underlätta etablering av tillfälliga anläggningsboenden.Från och med 1 juli gäller de nya föreskrifterna och allmänna råden, ATA 1, Anpassningar och avsteg i tillfälliga anläggningsboenden.
De reglerar vilka anpassningar och avsteg som är möjliga att göra från både utformning och tekniska egenskapskrav.

Anders Johansson brandingenjör och projektledare på Boverket berättade att en av de vanligaste frågorna som Boverket får är vad som gäller för hem för ensamkommande flyktingbarn.
– Där gäller ordinarie regler, eftersom det inte är tillfälliga anläggningsboenden. Det samma gäller för anläggningsboenden som inte är av tillfällig karaktär, säger han.
Ändringen av plan- och byggförordningen innebär att man får göra avsteg från vissa egenskapskrav, men inte alla. (Se faktarutan.)

Hur länge menas då med ”tillfälligt” i det här sammanhanget?
– 10 år är den absolut längsta tiden man kan få tidsbegränsat bygglov, säger Anders Johansson.
Han uppmanade också byggherrar att tänka långsiktigt, det vill säga att planera för framtida användning och att gärna bygga bättre av vad ATA anger.

Fakta:
Vad gäller för de tekniska egenskapskraven för tillfälliga anläggningsboenden?

Ska uppfyllas:
1. bärförmåga, stadga och beständighet

Anpassning och avsteg i skälig omfattning:
2. säkerhet i händelse av brand
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. säkerhet vid användning
5. skydd mot buller
7. lämplighet för det avsedda ändamålet
8. tillgänglighet och användbarhet för personer mednedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Behöver inte uppfyllas:
6. Energihushållning
9. hushållning med vatten och avfall

Vad gäller för utformningskraven?

Anpassning och avsteg i skälig omfattning:
1. lämplighet för sitt ändamål
2. god form-, färg- och materialverkan
3. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Behöver inte uppfyllas:
Krav på hiss
 

Fakta:
Ändringar i BBR avsnitt 3:

Bostäder i grupp avsedda för en person ska kunna ha delade gemensamma utrymmen, exempelvis hygienrum och kök.
Max tre bostäder som delar på utrymme för personhygien och max tolv bostäder som delar på utrymmen för daglig samvaro och matlagning.