Nyheter

Nya Slussen byggs

Foto: Susanne Bengtsson.

Kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen enligt Kommunstyrelsens förslag i frågan om en ny genomförandeplan för Slussen. Förslaget röstades igenom med 91 ja-röster mot 6 nej-röster.

– Det här ser jag som en av mina och alliansens största segrar någonsin, sa Sten Nordin (M), tidigare finansborgarråd i Stockholm,  i samband med omröstningen i stadshuset.

På måndagen tog Stockholms kommunfullmäktige ställning till en ny så kallad genomförandeplan. Det var främst de ekonomiska förutsättningarna, med en fördyring från åtta till drygt tolv miljarder kronor, som politikerna skulle godkänna.

Alla partier röstade för förslaget, bara Sverigedemokraterna var emot. SD förespråkade istället den så kallade Plan B-lösningen. Totalt vann Ja-sidan med 91 röster, mot nej-sidans 6 röster.

– Diskussioner om Slussen har pågått i denna sal i 20 år. Men stora förändringar i Stockholms innerstad kräver stora och breda diskussioner. Det är inte många detaljer i detta förslag som inte är genomlysta, sa Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Redan i december 2011 röstade Stockholms borgerliga majoritet igenom beslutet. Nu fick man ta ställning till ett något reviderat genomförandebeslut. Bland annat ska staden verka för en minskning av biltrafiken över Slussen, antalet körfält ska minska från 12 till 8. Samtidigt ska man förbättra för gångtrafik, cykel och stadsbussar. Den nya cykelbron ska också breddas. 

– Vi genomför en rad förbättringar av projektet. Vi kommer att bygga en ny trafikapparat som begränsar biltrafiken och skapa en lugnare plats där människor kan mötas, sa Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd.

Han förklarar kostnadsökningen från 8 till 12, 1 miljarder kronor med att man tagit ett rejält risktillägg på grund av hög risknivå i projektet. Dessutom ingår den planerade bussterminalen i kalkylen, vilket den inte gjorde från början.  

Staden räknar med att utföra förberedande arbeten och rivningar redan nu i höst. Bland annat ska Kolingsborg rivas. De stora arbetena kommer igång sommaren 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutade enligt Kommunstyrelsens förslag:

1)      Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av projekt Slussen omfattande investeringsutgifter om 12 100 mnkr och investeringsinkomster om 2 200 mnkr.

2)      Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut ska finansieras inom exploateringsnämndens investeringsbudget år 2015. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2016.