Juridik

Nya upphandlingsregler – här är förändringarna

Alice Grapp, biträdande jurist på AG Advokat. Foto: AG Advokat

Från och med den 1 februari 2022 gäller ändrade upphandlingsregler som syftar till att förenkla upphandlingsregelverken avseende upphandlingar på det icke-direktivstyrda området, skriver Alice Grapp, biträdande jurist på AG Advokat.

Icke-direktivstyrda upphandlingar omfattar upphandlingar som faller utanför det EU-reglerade området och avser således upphandlingar under EU-direktivens uppställda tröskelvärden (tröskelvärdet för byggentreprenader från 1 januari 2022 är 55 991 099 kronor).

Förändringarna genomförs genom att 19 kap. lagen om offentlig upphandling (”LOU”), 19 kap. lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”) samt 15 kap. lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (”LUFS”) ersätts med två nya kapitel. Ett kapitel för annonspliktiga icke-direktivstyrda upphandlingar och ett för direktupphandlingar. Ändringar avseende efterannonseringsreglerna omfattar dessutom lagen om upphandling av koncessioner (”LUK”).

De nuvarande kraven på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort. Upphandlande myndigheter och enheter får utökad frihet att bestämma upphandlingsförfarande under förutsättning att de grundläggande principerna följs. Detta ställer högre krav på informationen som ges i upphandlingsdokumenten. Vad upphandlingsdokumenten ska innehålla regleras även i de uppdaterade upphandlingslagarna.

De ändrade upphandlingsreglerna tydliggör att upphandlande myndigheter och enheter får föra dialog med en eller flera leverantörer under en pågående upphandling, utöver frågor och svar som är tillåtet sedan tidigare. En sådan dialog får omfatta rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbudet och andra handlingar som leverantören lämnat in, under förutsättning att de grundläggande principerna upprätthålls.

Det kommer inte längre vara en skyldighet för upphandlande myndigheter eller enheter att förkasta ett anbud som är onormalt lågt. Upphandlande myndighet eller enhet får fortsättningsvis förkasta onormalt låga anbud. Dock måste leverantören givits möjlighet att inkomma med förklaring. Om förklaringen inte är tillfredsställande får anbudet förkastas.

De nya upphandlingslagarna innebär att direktupphandlingsgränserna för varor, tjänster och byggentreprenader anges till nominella belopp i lagtext. Direktupphandling får användas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader när upphandlingens värde understiger 700 000 kronor. Vidare får direktupphandling enligt LUF respektive LUFS användas om värdet av upphandlingen understiger 1 200 000 kronor.

Genom ändringarna i upphandlingslagarna ges även en ny möjlighet till direktupphandling för att tillgodose eventuella tillfälliga behov i samband med att en offentlig upphandling har blivit stoppad i domstol, så kallade täckningsköp. En ny grund för direktupphandling införs som innebär att direktupphandling får användas vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av att allmän förvaltningsdomstol:

  • Handlägger eller har avgjort ett mål om överprövning av en upphandling och avtal inte får ingås, har beslutat att en upphandling ska göras om eller rättas, eller handlägger ett mål om överprövning av ett avtals giltighet och avtalet inte får fullgöras.
  • Kontrakt som direktupphandlas på denna grund får inte ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte.
  • Handläggningen av ett upphandlingsmål i domstol kan dra ut på tiden, vilket kan leda till att befintliga avtal hinner löpa ut innan rätten avgjort målet och därför införs denna möjlighet till direktupphandling.

De ändrade upphandlingsreglerna gäller för upphandlingar som påbörjades den 1 februari 2022 och därefter. 

/Alice Grapp, biträdande jurist på AG Advokat