Nyheter

Nytt bakslag för Silviahemmets modulbostäder

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson

Mark- och miljödomstolen river upp stiftelsen Silviahemmets bygglov för modulbostäder anpassade för personer med demens. Den långvariga tvisten om bygget i kulturmiljön på Drottningholm måste nu hanteras på nytt av Ekerö kommun. Det meddelar nyhetsbyrån Sirén.

Mark- och miljödomstolen uppmanar kommunen att genomföra ett grannehörande samt därefter pröva om avvikelserna från planen som har framkommit kan godtas. 

Det ärende som nu prövats, på begäran av en granne, är stiftelsen Silviahemmets reviderade bygglovsansökan, som har godkänts av kommunen och länsstyrelsen. Omarbetningen gjordes efter mark- och miljööverdomstolens upphävande av det första bygglovet hösten 2018.

I mars 2020 beviljade Byggnadsnämnden i Ekerö kommun Stiftelsen Silviahemmet (Silviahemmet) bygglov och marklov för nybyggnad av ett flerbostadshus, två komplementbyggnader (förråd och teknikbyggnad), anläggande av stödmur, parkeringsplatser, infart samt markåtgärder på fastigheterna Drottningholm 1:48 och Drottningholm 1:58. 

En närboende på Drottningholm överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län som i juni 2020 beslutade att avslå överklagandena. Grannen överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen undanröjer nu Byggnadsnämnden i Ekerö kommuns och återförvisar ärendena till nämnden för förnyad handläggning.

Den klagande har bland annat framfört att byggloven inte uppfyller detaljplanens krav på att underordna sig omkringliggande bebyggelsemönster och att förhålla sig till den ursprungliga marktopografin. I överklagan framfördes åsikter om byggvolymen och att byggnaderna, med dess enkla arkitektur, avviker från bebyggelsemönstret i omgivningarna. 

I byggnaderna ska Silviahemmet erbjuda personer med demenssjukdomar och som deltar i Silviahemmets dagverksamhet anpassade bostäder. Silviahemmet bedriver även utbildningsverksamhet inom demenssjukdomar, vård och omsorg. Drottning Silvia är stiftelsens ordförande.

Nyhetsbyrån Sirén/Byggvärlden