Krönikor & Debatt

Öka omställningstakten nu!

Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä, och Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.
Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä, och Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Låt oss använda byggbranschens samlade kraft för att öka omställningstakten mot 2030. Låt den kris vi befinner oss i bli en katalysator för en effektiv och långsiktigt hållbar byggbransch, skriver Anna Ryberg Ågren direktör Svenskt Trä och Susanne Rudenstam chef Sveriges Träbyggnadskansli.

Träbyggindustrin har under de senaste åren haft en stark utveckling med klimatfrågan som den viktigaste drivkraften. Industrin har tillsammans med akademi och beställare utvecklat byggsystem och teknologi, samt investerat i produktionskapacitet för att möta den snabbt ökande efterfrågan. Många nya medarbetare har kommit till branschen. Vi står mitt i det verkliga genombrottet för det industriella träbyggandet.

Förutom bostäder i alla skalor ser vi nu också samhällsfastigheter, kommersiella lokaler, kontor och infrastrukturbyggnader med trä som bärande konstruktion.

Den svaga konjunkturen och det osäkra omvärldsläget slår dock hårt mot den svenska byggbranschen, framför allt mot produktionen av bostäder. Läget för småhustillverkarna är nu lika allvarligt som under finanskrisen 2008 med många varsel och befarade konkurser. Den negativa bilden bekräftas av Boverkets senaste prognos som varnar för en snabb och mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet. Detta riskerar att spä på bostadsbristen och fördröja såväl den gröna omställningen som den ekonomiska återhämtningen. För att komma i kapp det stora underliggande bostadsbehovet och behålla den värdefulla kompetens som företagen har byggt upp under ett antal år måste byggandet hållas i gång!

Klimatarbetet har inte tid att vänta

Samtidigt som vi skakas om av konjunkturläget pågår den större krisen. Klimatet har inte tid att vänta på att marknaden vänder uppåt. För att citera professor Johan Rockström: ”Klimatet och jordens ekosystem befinner sig i en kris som hotar hela mänskligheten. Du måste agera nu, och du måste agera med kraft.”

Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges klimatutsläpp och har ett kollektivt ansvar att vända utvecklingen. För att lyckas måste vi välja lösningar som redan i dag minimerar klimatpåverkan. Vi följer och applåderar våra materialkollegors ansträngningar för att minska klimatavtrycken från till exempel stål och betong.

Det är bra att Cementa har fått ett förnyat, om än kort, tillstånd att bryta kalksten i Slite. Även träbyggindustrin behöver betong, och ett stopp hade blivit ödesdigert. Men Cementa-ärendet har visat hur sårbar den svenska byggbranschen är på grund av det stora beroendet av en enskild leverantör och ett enskilt material, och har därmed belyst behovet av en breddad leverantörsbas med byggsystem i olika material.

Klimatkrav vid upphandlingar

För att kunna agera med kraft här och nu måste tillgänglig och beprövad teknik användas i mycket större skala. Sätt ambitiösa klimatkrav vid upphandling av samhällets byggnader! I dag vet vi hur man beräknar och redovisar klimatutsläpp. Använd den kunskapen och se till att regelverket ger branschen möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen mot en halvering av klimatutsläppen.

Vi har sedan ett år tillbaka en lag om att nya byggnader ska klimatdeklareras. Nu behöver även gränsvärden komma på plats, liksom utvidgningen till livscykelns alla faser.

Slutligen är branschens viktigaste fråga att se till att de resurser som tas i anspråk också kommer till nytta. Vi behöver i högre utsträckning nyttja det redan byggda, öka cirkulariteten och utveckla i stället för att riva.

Var fjärde spenderad byggkrona går till spillo i fel, brister och ineffektivitet, enligt Boverket. Så kan det inte fortsätta. Låt oss använda byggbranschens samlade kraft för att öka omställningstakten mot 2030. Låt den kris vi befinner oss i bli en katalysator för en effektiv och långsiktigt hållbar byggbransch.

/Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä
Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli