Nyheter

Olaglig upphandling av Slussenexperter

De avtal som Stockholms stad slöt med den så kallade expertgruppen som skulle utreda Slussen är ogiltiga, enligt en dom i Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten har prövat de avtal som i december förra årets slöts mellan Stockholm stad och en grupp av experter som skulle granska Slussenprojektet.
Enligt domen är avtalen, rubricerade ”Uppdragsbeskrivning granskning nya Slussen” ogiltiga.

De sökande menar att det rör sig om ett samordnat direkttilldelningsförfarande som gjordes utan annonsering, vilket måste ske enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.
Avtalen med de fyra experterna hade tillsammans ett värde av 924 000 kronor.
Gränsen för direktupphandlingar går vid 505 800 kronor och då borde en annonserad upphandling gjorts.

Stockholms stad menar att tjänsterna som köptes inte är av samma slag eftersom experterna har olika kunskaper och bakgrund. Dessutom ville man undvika ytterligare förseningar och fördyringar och ansåg att handläggningstiden för ett annonserat förenklat förfarande inklusive överprövning inte skulle rymmas inom projektets tids- och kostnadsram.  

Förvaltningsrätten underkänner avtalat och menar bland annat att varje kontrakt gäller samma typ av tjänst, nämligen uppdraget att granska material. De fyra experterna har haft samma tidsram och kunde inte utföra sina uppdrag utan samarbete med de övriga i gruppen.