Nyheter

Olagliga sjöbodar gav dagsböter

Sju politiker och en stadsarkitekt fälls för tjänstefel för de olagliga sjöbodarna i Mellerud. De döms till dagsböter.

Hela byggnadsnämnden samt stadsarkitekten i Melleruds kommun åtalades för tjänstefel för att ha utfärdat olagliga bygglov för 48 sjöbodar i Sunnanå hamn. Totalt åtta personer fälls nu och döms att betala 40 dagsböter vardera.

Det var i juni 2006 som bygg- och miljönämnden beviljade bygglov för 41 förråd på flytbryggor i Sunnanå hamn. Senare beviljade stadsarkitekten på delegation bygglov för ytterligare 7 flytande förråd.

Men byggloven stred mot detaljplanen. Enligt planen var området avsett för småbåtshamn med bryggor. ”En omfattande och iögonenfallande byggnation har således beviljats helt utan sådant medborgarinflytande som säkerställs genom ett planförfarande”, skriver tingsrätten.

Nämndens ledamöter har gjort gällande att byggloven var lagliga eftersom de utgjorde en mindre avvikelse mot detaljplanen. Men det håller inte tingsrätten med om, utan menar att förråden vida överstiger en mindre avvikelse.

Nämndens ledamöter har hävdat att stadsarkitekten och övriga tjänstemän har gett dem uppfattningen att byggnationen var lagenlig. Men det är fel enligt stadsarkitekten. Till rätten har han sagt att han upplyste politikerna om att avvikelsen var så stor att en ny detaljplan borde tas fram.

Tingsrätten fäster dock stor betydelse till vittnesmålet av en annan tjänsteman, som uppfattade att stadsarkitekten var tveksam till om bygglov kunde beviljas och föreslog att ärendet borde utredas mer. Nämnden var dock enig om att man skulle skrida till beslut, och därmed menar tingsrätten att politikerna har varit oaktsamma.

Även stadsarkitekten har enligt domstolen varit oaktsam när han beviljade bygglov för de sista sju bodarna. Han borde ha gjort en självständig prövning av om byggloven var förenliga med detaljplanen, skriver tingsrätten.

Domstolen tycker att det finns oklarheter i hur bygglovsärendet bereddes innan det presenterades för nämnden. Både stadsarkitekten och en annan tjänsteman har lämnat oprecisa uppgifter. ”Det har emellertid framskymtat att det från ledande krafter inom kommunen har funnits ett starkt önskemål om att Sunnanåprojektet skulle förverkligas utan byråkratiskt krångel,” skriver tingsrätten.