Olycksdrabbade företag skärskådas

Olycksdrabbade företag skärskådas
Arbetsplatser där allvarliga olyckor inträffat utsätts nu för en särskild granskning. Arbetsmiljöverket drar igång en satsning där drygt 500 företag i södra och västra Sverige ska inspekteras under hösten.

Satsningen riktas mot arbetsplatser där allvarliga olyckor och tillbud har inträffat. Tillsammans med arbetsgivaren och skyddsombuden ska inspektörerna analysera företagets arbetsmiljöarbete och komma fram till vad som har brustit i det förebyggande arbetet.

— Vi kan inte vrida klockan tillbaka och förhindra det redan inträffade, men en systematisk analys av en olycka eller tillbud ger oss och företagen värdefull kunskap om vad som behöver göras för att förhindra liknande olyckor i framtiden, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Blir inte det här en dubbel tillsyn, eftersom allvarliga olyckor ändå brukar utredas av Arbetsmiljöverket?

— Nej, vi ska gå in och titta mer på djupet vad företaget har för rutiner om det skulle hända en olycka igen, till exempel vad de har för rutiner för att anmäla och utreda olyckor, säger Anders Herwin, arbetsmiljöinspektör i Växjö och projektledare för satsningen.

Enligt arbetsmiljöförordningen är arbetsgivare skyldiga att anmäla allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Men verket vet att det finns ett stort mörkertal. Därför är ett av syftena med tillsynssatsningen att öka kunskapen hos arbetsgivare om anmälningsskyldigheten.

I förlängningen är också förhoppningen att satsningen ska leda till att antalet olyckor minskar.

— En allvarlig olycka brukar föregås av tillbud. Om man fångar upp tillbuden i ett tidigt skede kan det hända att det inte blir en olycka av det. Det här gör vi för att stämma i bäcken, säger Anders Herwin.

Tillsynsinsatsen omfattar alla näringsgrenar. Hur många företag i byggbranschen som kommer att inspekteras är ännu oklart.

En del av de 500 arbetsplatser som ska besökas har redan valts ut. Men företag som drabbas av olyckor under hösten kan också komma att omfattas av satsningen.

— Vi går in på de företag där man kan misstänka att rutinerna inte fungerar tillfredsställande. Och i de fall arbetsgivaren inte har gjort utredningar ska vi begära in det på de olyckor som har varit, säger Anders Herwin.

Förra året rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor.

De vanligaste arbetsolyckorna är fallolyckor, olyckor med maskiner och fordon i rörelse, fysisk överbelastning, fallande föremål och hot och våld från annan person.

Några faktorer som leder till olyckor är bristande kunskaper, dålig riskbedömning av arbetsuppgifter, avsaknad av skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning, samt stress.

Relaterade artiklar

”Det kan bli tryckt stämning”
400 000 i företagsbot för allvarlig klämolycka
Inspektioner med fokus på utstationerad arbetskraft
Säkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontroller