Nyheter

Ommålning sparade energi

Går det att spara energi och sanera fukt i byggnader med hjälp av målarfärg?

Det menar Thermogaia som tagit fram produkten Termoskydd.

Nu har ett projekt som testat tekniken utvärderats

Ångpanneföreningen (ÅF) fick i uppdrag av Botkyrkabyggen att göra energiuppföljning och fuktmätningar av två byggnader i Tumba som målats med den omdiskuterade färgen Termoskydd.

Fasaderna målades mellan februari och oktober 2010 och Botkyrkabyggen ville se om leverantören Thermogaias löfte om en energibesparing på 16 procent stämde.

I sin undersökning har Ångpanneföreningen jämfört de aktuella fastigheterna före och efter att de målats, samt även med referensfastigheter som har liknande läge och konstruktion och någorlunda lika exponering för väder och vind.

Det visade sig att energianvändningen hade minskat jämfört med ett snitt av perioden 2006-2008.

För den ena byggnaden var minskningen 9,6 procent 2012 och 11 procent för 12 rullande månader. För den andra var besparingen 9,5 procent och 13,2 procent under samma mätperiod.
Totalt har ÅF gjort 48 fuktmätningar i fasaderna vid 7 olika tillfällen under cirka 3 års tid.

Gränsvärde enligt SBN 67 för fuktkvot i lättbetongväggar är 6 procent, och vid samtliga mätningar har de målade fasaderna legat väl under det. Dock har inga fuktmätningar gjorts i referensbyggnaderna.

Enligt leverantören ska energianvändningen för uppvärmning minska och fasaderna avfuktas tack vare färgens uttorkande effekt i kombination med värmereflektion. Värmen reflekteras och sprids enligt företaget i miljontals mikroskopiskt små keramiska kulor. När ytan utsatts för regn sväller bindemedlet och sluter till om de keramiska kulorna och bildar på så sätt en tät yta som skyddar det underliggande materialet mot fuktintrång.

När väggens yta är torr drar i stället Termoskydd ut eventuellt överskottsfukt ur byggmaterialet.

ÅF understryker att syftet med uppdraget inte har varit att göra en vetenskaplig utredning, utan att det mer ska ses som ett fälttest. Rapporten har heller inte som syfte att ta ställning och värdera resultatet, utan bara att presentera utfallet.