Nyheter

Omöjligt mål för bostadsbyggande

Regeringens mål att det ska byggas 250 000 bostäder till år 2020 är i det närmaste omöjligt att nå, menar Sveriges Byggindustrier.

Vi hoppas att regeringen bjuder in till samtal med oss bostadsproducenter, säger Ola Månsson, vd sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier har beställt en analys, ”Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet – En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor”, och av den drar de bland annat följande slutsatser:
– Bostadsbyggandet är närmast helt beroende av finansiella faktorer, främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas till bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner, som bolånetak och nu med förslag om amorteringskrav, kommer regeringen att missa bostadsmålen med bred marginal.

-Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga.

-Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ”ägda bostäder”.

I ett pressmeddelande säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
– Rapporten visar att politikerna håller på att måla in sig i ett hörn. Om hushållens möjligheter att finansiera eget boende stryps och de som bygger hyresrätter saknar kapital, vem ska då finansiera de bostäder som behövs? 

Sveriges Byggindustrier menar också att ambitionen att kraftigt öka utbudet av hyresrätter, framför allt för de mest resurssvaga, har stora svagheter. Hyresrätten är en dyrare boendeform än ägda boendeformer.
– Det är hög tid att se över bostadsbyggandets villkor från grunden. Om bostadsbyggandet ska upp på varaktigt hållbara nivåer krävs stabil finansiering, rimlig riskhantering och omtanke om de svagaste hushållen. Regeringen bör stoppa Finansinspektionens förslag kring obligatoriska amorteringar. Vi måste tillsammans se på lösningar för helheten så att bostadskrisen kan lösas på kort och lång sikt. Vi hoppas att regeringen bjuder in till samtal med oss bostadsproducenter, säger Ola Månsson.