Nyheter

”Optimismen börjar falna”

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar att under 2019 väntas antalet sysselsatta inom byggverksamhet öka med 6 000 personer. Foto: Getty Images

Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb i år med 85 000 personer.
Även under 2019 och 2020 fortsätter antalet nya jobba att växa med sammanlagt 111 000 personer.
För byggbranschen är siffrorna för i år 11 000 personer, 6 000 för 2019, men under 2020 minskar antalet med 5 000.
– Den tidigare optimismen nu falnat, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen. 

Den svenska arbetsmarknaden är stark, så stark att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb under 2018.
Tillväxten av nya jobb i år är ännu tydligare än vad de bedömde i vårens prognos. 2018 ökar sysselsättningen med 85 000 personer (16-64 år) och 2019 med 65 000 personer. Jobben blir även fler i samtliga län 2019. Under 2020 stiger sysselsättningen med ytterligare 46 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på höga 79,5 procent.  

– Det är den högsta sysselsättningsgraden som någonsin redovisats i ett EU-land, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
(Sverige hade visserligen ännu högre siffror före krisen på 90-talet, men var då inte med i EU.)

 När det gäller byggbranschen kommer siffrorna att följa ett lite annat mönster, visar prognosen.
– Vi går mot andra tider. Just nu går det för fullt, där anläggning och offentliga lokaler står stabilare än bostadsbyggandet. Jobben förväntas öka under 2019, med 6 000 personer. Det förväntade läget inom byggbranschen kommer att dämpas inom ett år. Branschen påverkas av konjunkturen och det slår på sysselsättningen.

Eftersom sysselsättningsgraden är en sen indikator och nybyggnationen kommer att minska under åren, så märks förändringen först år 2020.
– Då ser vi ett minustecken för branschen, med en minskning av 5 000 anställda personer.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 13 000 arbetsgivare, både privata och offentliga, i hela Sverige.
– En slutsats som vi kan dra av allt material vi samlat in är att tillväxten totalt sett håller i sig, men går ner i takt. Vi står på toppen av en högkonjunktur som kommer att dämpas lite grann, men vi ser ingen lågkonjunktur. Alla tjänstebranscher går för fullt, säger Håkan Gustavsson.

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar att växa och jobben blir fler, men de har svårt att få tag i rätt personal och bristen på utbildad arbetskraft bromsar nyanställningarna. Byggbranschen efterfrågar fortfarande kompetens inom alla kategorier.
Den enda sektorn där antalet jobb minskar under analysperioden är inom industrin.
– Samtidigt har de privata arbetsgivarna dämpat sina förväntningar inför framtiden något. Vi går mot en långsammare ökning av tillväxten och därmed minskar också tillväxten av nya jobb.

Det  sker en liten ökning av arbetslösheten till år 2020. I år väntas den hamna på 6,4 procent, enligt SCB. Under 2019 och 2020 stiger den till 6,5, respektive 6,7 procent. En förklaring till det är att arbetskraften fortsätter att fyllas på med fler personer som kommer in på arbetsmarknaden, bland annat nyanlända.

Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, nämner de utmaningar som Sverige står inför och lösningar.
– Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer med kort utbildning. De platser som finns lediga har andra krav än de personer som är tillgängliga, därför behövs det fortsatt ett stort fokus på utbildningssystemen, säger han.

 Sammanfattning av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2018-2020:

  • Arbetsförmedlingens intervjuer med närmare 11 000 privata arbetsgivare hösten 2018 visar fortsatt positiva förväntningar, men stämningsläget har dämpats något sedan vårens undersökning. Försvagningen avser framför allt byggbranschen men stämningsläget har även dämpats inom området privata tjänster. 
  • Under prognosåren kommer konjunkturläget gradvis att dämpas. Arbetsförmedlingen bedömer att ekonomin närmar sig ett mer normalt resursutnyttjande under 2020. Det betyder att tillväxttakten i ekonomin dämpas under prognosåren. Enligt vår bedömning stiger BNP med 2,2 procent i år efter att ha stigit med 2,1 procent under 2017. Nästa år beräknas tillväxten bli 1,8 procent följt av 1,7 procent 2020.
  • För helåret 2018 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år öka med 85 000 personer eller 1,8 procent. Nästa år, 2019, väntas antalet sysselsatta stiga med 65 000 personer. Under 2020 bedöms antalet att öka med 46 000 personer. Det ger en sysselsättningsgrad på 79,5 procent år 2020.
  • Sysselsättningsökningarna kommer även fortsättningsvis till största del att ske bland utrikes födda, till vilka omkring åtta av tio nya jobb väntas gå under 2019 och 2020. De regionala skillnaderna förblir samtidigt stora. Jobben blir fler i hela landet men det är i högre grad än tidigare i storstadslänen och i storstadsnära regioner som jobben växer fram.
  • Bristen på kompetens är fortsatt hög och begränsar sysselsättningstillväxten i vissa delbranscher.
  • Inom byggverksamhet har den tidigare så påtagliga optimismen nu falnat. Bakom nedgången ligger oron och nedkylningen på bostadsmarknaden. Behovet av bostäder, lokaler och anläggningar är emellertid alltjämt stort i de flesta kommuner. Samtidigt är bristen på utbildad arbetskraft utbredd inom byggverksamheten och fortsätter att utgöra ett stort problem för arbetsgivarna. Under 2019 väntas antalet sysselsatta inom byggverksamhet öka med 6 000 personer, för att året därefter istället minska med 5 000 personer.