Nyheter

Över 200 kommuner har underskott på bostäder

207 av 290 kommuner anger att de ha underskott på bostäder i år. Bild: Getty Images

207 av landets 290 kommuner anger att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är en minskning med fem kommuner på ett år och med 33 kommuner på två år. Det visar bostadsmarknadsenkäten för 2021, som innehåller kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden.

Det är fortsatt många kommuner som bedömer att de har underskott på bostäder. Det visar Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2021. Men antalet kommuner som bedömer underskott har minskat för fjärde året i rad. 

Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år har framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, men även personer med funktionsnedsättning och äldre personer som vill eller behöver byta bostad.  I årets enkät anger 177 kommuner att man har ett underskott på bostäder för ungdomar.

Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat betydligt sedan förra året, från 140 till 204 kommuner. 

Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. 

En minskning förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022 förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022.

– Kommunernas svar ger oss ett värdefullt underlag för att få fram en nationell bild av bostadsmarknadsläget. Trots den ansträngda situation som pandemin innebär, så har nästan alla kommuner svarat på enkäten, säger Marie Sand som är projektledare på Boverket, i ett pressmeddelande.