Nyheter

Överdomstol upphäver detaljplan för studenthus

Stockholms stads planer på 50 nya studentlägenheter i ett höghus nära Dalens centrum i södra Stockholm upphävs i Mark- och miljööverdomstolen. Bild: Reflex Arkitekter

Stockholms stads planer på 50 nya studentlägenheter i ett höghus nära Dalens centrum i södra Stockholm upphävs i Mark- och miljööverdomstolen, efter att den lokala hyresgästföreningen överklagat.

Svenska Bostäder har haft planer på att bygga ett studentbostadshus i Dalen, i Enskede, Stockholm. Den sex våningar höga byggnaden samt dess placering har dock kritiserats av den lokala hyresgästföreningen som främst hänvisat till minskat ljusinsläpp i en grannfastighet.

Hyresgästföreningen har även protesterat mot att en fotbollsplan i området skulle försvinna, vilket skulle påverka den sociala samhörigheten i ett område som under de senaste åren drabbats av grovt våld från gängkriminella miljöer. Man hänvisar också till att trafiksituationen på platsen redan är svår.

Upphäver Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stockholm stad har, å andra sidan, framfört att detaljplanen innebär en avvägning mellan det allmänna intresset av bostadsförsörjning och en önskan om att marken förblir obebyggd. Platsen hyser inte några särskilda natur- eller kulturvärden och har ett mycket bra läge ur kollektivtrafiksynpunkt dåden ligger i anslutning till Sandsborgs tunnelbanestation. De olägenheter som uppstår blir inte större än vad man som boende har anledning att räkna med i en tätbebyggd stadsmiljö med kollektivnära läge.

Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet i november 2019, men beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså upphäver Stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att ”effekterna i form av ökad skuggning och minskat solljusinsläpp innebär att betydande olägenheter uppstår. Kommunens beslut att anta detaljplanen ska därför upphävas”

Domen kan inte överklagas.

logo
Susanne Bengtsson