Juridik

Överklagad tunnelbaneupphandling prövas inte

tunnelbygge, tunnelbanan

Det turkiska bolaget STM, som överklagade en upphandling i tunnelbanans utbyggnad, får avslag av förvaltningsrätten.
Rätten anser Region Stockholm hade grund att förkasta bolagets anbud eftersom de lämnat in handlingar på engelska.

STM ansökte om överprövning av upphandlingen 9712 Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet. Bolaget yrkar att upphandlingen ska rättas på så sätt att regionen genomför en ny prövning av anbuden vid
vilken STM:s anbud inte förkastas utan går vidare till utvärdering. (Här kan du läsa mera om det.)

Men förvaltningsrätten avslår ansökan. Frågan de ställt är om det varit korrekt av regionen att förkasta STM:s anbud med hänvisning till språkkravet och om ett sådant förfarande inneburit ett
åsidosättande av proportionalitetsprincipen i LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Rätten menar att enligt sin ordalydelse gäller språkkravet för samtliga anbudshandlingar, med undantag för referenser, CV och företagsinformation. Det aktuella kapacitetsåtagandet omfattas inte av något av de undantag från språkkravet som anges i upphandlingsdokumenten.

Förvaltningsrätten skriver:

”Det finns enligt förvaltningsrätten inte någon tveksamhet om att det av STM inlämnade kapacitetsåtagandet på engelska ingår i bolagets anbud och varit avsett att ligga till grund för bedömning om bolaget kan kvalificeras och gå vidare i upphandlingen. Eftersom regionen ställt upp krav på att sådana
handlingar ska vara författade på svenska har det funnits grund att förkasta bolagets anbud. Regionen har således inte förfarit i strid med likabehandlingsprincipen genom att förkasta STM:s anbud.”