Nyheter

Överklaganden tar lång tid

Mehmet Kaplan. Foto: Anna Sjöström.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting utarbeta en vägledning för att snabba på planprocesserna.

Boverket får en miljon kronor för att kunna utföra uppdraget.

Överklagandesystemets utformning är ett skäl till att det kan ta lång tid från det att en idé om byggprojekt väcks till dess att ett bygglov finns beviljat. Regeringen uppdrar nu åt Boverket att utarbeta en vägledning och anordna komptensinsatser för att snabba på planprocesserna.

PBL-överklagandeutredning, som lämnade in sitt betänkande i mars 2014, har konstaterat att det finns brister i de kommunala besluten när det gäller angivande av beslutsskäl och att kommunerna inte alltid överlämnar allt material till den instans som ska pröva ett överklagade. Detta medför att det kan uppkomma onödiga överklaganden och att prövningen av överklaganden kan ta längre tid än nödvändigt.

– Det måste gå snabbare, bli lättare och billigare att bygga fler bostäder. Regeringen fortsätter regelförenklingsarbetet steg för steg och vi hoppas nu att de kompetenshöjande insatser som Boverket får i uppdrag att genomföra är ett ytterligare steg för att snabba på byggprocessen, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Uppdraget ska genomföras under 2015 och 2016. Boverket får disponera 1 000 000 kronor.