Juridik

Överklagar bygglov för badanläggning vid Riddarholmen

Illustration av hur utomhusbadet skulle kunna se ut. Bild: OOPEAA

I december beviljade länsstyrelsen ett tidsbegränsat bygglov för ett utomhusbad vid Riddarholmen i Stockholm. Nu överklagar Statens fastighetsverk beslutet, bland annat tycker det statliga verket att ett bad skulle påverka området negativt.

I juni beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planerna för ett flytande utomhusbad vid Gamla stans T-banestation intill Riddarholmen. I december beviljade länsstyrelsen ett tidsbegränsat bygglov för projektet, som Nordic Urban står bakom.

Men nu överklagar SFV, som tycker att mark och miljödomstolen ska avslå nämndens och länsstyrelsen beslut om ett tillfälligt bygglov. Bland annat tycker verket att ett bad skulle få en negativ påverkan på kulturmiljön och stadsbilden i området.

SFV skriver i överklagan: ”Riddarholmens karaktärsdrag och upplevelse som holme påverkas starkt negativt. Anläggningen kommer att ta i anspråk en stor del av Riddarfjärdens vattenspegel i ett vattenområde som enligt gällande detaljplan ska bevaras som vattenområde. Platsen är redan påverkad av överdäckningar och vägområden. Vidare kommer anläggningen att på ett negativt sätt påverka ett flertal siktlinjer, stadssiluetten, Riddarholmens siluett och stadens front mot vattnet, vilka är en bärande del av riksintresset för Stockholms innerstad.”

SFV anser att det borde krävas mycket goda skäl för att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd.

”I detta fall är det emellertid fråga om ett tidsbegränsat bygglov om 10 år, vilket är den längsta tillåtna perioden enligt PBL. Därefter finns dessutom möjlighet till ytterligare 5 års förlängning. Sammantaget får det således anses vara fråga om en avsevärd tidsperiod” skriver SFV.

Verket tror också att en badanläggning bland annat skulle påverka SFV:s hyresgäst Domstolsverkets verksamheter på Riddarholmen, i form av buller och transporter till och från badet.