Nyheter

Överklagar dom efter museets renovering

Foto: Anna Sjöström

Statens fastighetsverk, SFV, anlitade Sweco Systems för att ta fram byggritningar till renoveringen av Vasamuseet i Stockholm.
Men företaget förde inte in alla nödvändiga spillvattenledningar i ritningarna – vilket fick till följd att arbeten försenades.
Tingsrätten dömde därför att Sweco skulle betala drygt 2,3 miljoner kronor i skadestånd till SFV.
Nu överklagar företaget till hovrätten.

I februari 2010 anlitade Statens fastighetsverk, SFV, Sweco Systems AB för att göra en fullständig projektering för delad utförandeentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Vasamuseet.

Upphandlingen avsåg bland annat projektering och leverans av bygghandlingar för VVS. Som ett tilläggsuppdrag fick Sweco även i uppdrag att projektera omläggning av ledningssystemet för yttre VA. Tilläggsuppdraget bestod i att ta fram bygghandlingar för utvändig röromläggning.

Svevia AB och Svenska Entreprenad i Mälardalen AB anlitades också som delentreprenörer i projektet.
I september 2011 påbörjade Svevia sitt arbete med omläggning av yttre VA och i november samma år påbörjade Sveab sin delentreprenad som gällde grundläggning och stomme för tillbyggnaden.

När Svevia skulle avsluta sin delentreprenad genom att koppla om befintliga VA-ledningar upptäcktes det att utgående spillvattenledningar från Vasamuseets huvudbyggnad, det vill säga de ledningar som förbinder fastighetens privata ledningar med kommunens ledningsnät, var i drift. Svevia avbröt därför sitt arbete.

SFV krävde skadestånd i tingsrätten eftersom de ansåg att bristerna orsakat förseningar och kostnader.
Sweco medgav försummelse när det gäller en ledning, men anser att övriga redovisats korrekt och de bestred skadeståndskravet.

De anser också bland annat att SFV dröjt med att vidta åtgärder som hade kunnat vidtas omgående för att förhindra skadan eller i vart fall begränsa den och att SFV dessutom framställt sitt skadeståndskrav för sent och eventuell rätt till ersättning är därför preskriberad.

Tingsrätten gav SFV rätt och dömde Sweco att betala skadestånd på cirka 2,3 miljoner kronor. Nu vill Sweco pröva ärendet i högre instans och överklagar till hovrätten.