Nyheter

Överklagar dom om försenat tillträde

Sex veckors försening i ett nyproduktionsprojekt räcker för att häva ett bostadsrättsköp.
I alla fall enligt en dom i Stockholms tingsrätt, som meddelades i juli.
Nu har den stämda bostadsrättsföreningen överklagat beslutet till Svea hovrätt.

En bostadsrättsköpare vände sig till tingsrätten för att få rätt att upphäva ett köp av en lägenhet i Brf Plommonträdet 5 vid Telefonplan i Stockholm. Det är bygg- och fastighetsbolaget Savana som konverterat den befintliga fastigheten till bostadsrätter. Det har rört sig om en omfattande entreprenad där en totalrenovering skett i fastigheten som rymmer 84 lägenheter i tre plan.

Enligt förhandsavtalet skulle köparens bostad ha varit klar i december 2017. Samtidigt angavs att den beräknade tidpunkten för upplåtelse skulle ske ”3 månader innan tillträdet”. Upplåtelse skulle således ske i september 2017. Något exakt datum i september angavs aldrig, varför det råder delade meningar om exakt hur många veckors försening det handlar om då nytt datum för tillträde sattes till 15 februari 2018. 

Tingsrätten konstaterar att ”oavsett om förseningen ska anses vara sex eller tio veckor så har den inte skett inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse då den inte skett i nära anslutning till denna”.

Utöver att hänvisa till själva tidsaspekten anser tingsrätten att rätt till hävning av förhandsavtalet föreligger även till följd av att takhöjden sänktes i den aktuella lägenheten. Föreningen hänvisar dock till formuleringen ”vissa avvikelser kan förekomma” som angavs i bofaktabladet. 

Fastighetsbolagets bostadsrättsförening Plommonträdet 5 döms av tingsrätten, enligt en dom som meddelades den 11 juli, att betala rättegångskostnader på en kvarts miljon kronor samt att betala tillbaka handpenningen om 50 000 kronor jämte ränta till köparen.

Nu har Föreningen överklagat domen till Svea hovrätt, och yrkar på att hovrätten ogillar köparens talan och att rätten befriar Föreningen från  skyldigheten att betala rättegångskostnader. De menar att en upplåtelse som skett inom sex, alternativt tio veckor, från den beräknade upplåtelsetidpunkten måste anses ha skett i ”nära anslutning” till den beräknade tidpunkten.

Föreningen skriver också: ”att viss försening kan komma att inträffa i ett projekt av denna magnitud måste ses som uppenbart för den genomsnittlige bostadsrättsspekulanten”.

Föreningen hävdar också i sin överklagan att en prövning i högre instans skulle ha stor betydelse eftersom det saknad prejudicerande fall:

”Det föreligger skäl för att bevilja prövningstillstånd mot bakgrund av att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till. Det är vidare av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt mot bakgrund av att det saknas praxis avseende inom vilken tid en försenad upplåtelse har skett inom skälig tid”

Svea hovrätt ska nu ta ställning till om de kommer att bevilja prövningstillstånd.