”Överprövningar är ett bekymmer”

”Överprövningar är ett bekymmer”
Fyra procent av Trafikverkets upphandlingar brukar gå till överprövning. "Överprövningar kan verka hämmande för utvecklingen i branschen".
Trafikverket är den myndighet som gör flest offentliga upphandlingar totalt sett varje år. Under 2011 och 2012 gjorde man cirka 1300 upphandlingar. Ungefär fyra procent går till överprövning. – Även i fall där vi tror oss ha rätt tvingas vi ibland att acceptera domar eftersom vi inte kan lägga extra tid på rättsprocesser, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist på Trafikverket.

Byggvärlden har tidigare berättat om att Trafikverket måste göra om en upphandling om järnvägsarbete vid Hallandsåsen. Kammarrätten i Sundsvall menar att Trafikverket gjort fel då man ändrat försäkringsvillkoren för upphandlingen (utförandeentreprenad bana och kontaktledning) när anbuden redan var lagda.

Strukton Rails ansökan om överprövning avslogs i förvaltningsrätten, men kammarrätten upphävde alltså förvaltningsrättens dom.

Trafikverket har valt att inte vända sig till högre instans eftersom långa handläggningstider innebär en risk att projektet blir försenat.

– Även i fall där vi tror oss ha rätt, eller där rättsläget är oklart och vi vill ha det prövat ur prejudicerande aspekt, tvingas vi ibland att acceptera domar och inte överklaga eftersom vi har såväl tider att beakta i projekten som ekonomiska ramar att iaktta och därför inte kan lägga extra tider på rättsprocesser. Det går snabbare att rätta sig efter domen, även om man som jurist känner sig beklämd när man tvingas till detta och istället hade önskat en prövning i högre instans, säger Charlotta Lindmark, Chefsjurist och Chef Juridik och Planprövning, på Trafikverket, menar att långa handläggningstider i samband med överprövningar är ett bekymmer, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist och Chef Juridik och Planprövning, på Trafikverket.

Trafikverket är den myndighet som gör flest offentliga upphandlingar totalt sett varje år. Under 2011 och 2012 gjorde man cirka 1300 upphandlingar. Av dessa brukar runt fyra procent gå till överprövning. 2011 blev 63 upphandlingar överprövade och 2012 gick 79 upphandlingar till överprövning.  I ungefär 25 procent av fallen förlorade man.

– Överprövningar är ett bekymmer och vi vi vill undvika alla fall av överprövning och jag tycker det är glädjande att vi inte förlorat så många mål, säger Charlotta Lindmark.

Ett annat problem, än det rent juridiska, är att rädslan för överprövningar i många fall leder till att förfrågningsunderlagen utformas på ett sätt som inte gagnar den goda affären. Det finns en risk att myndigheter väljer att utforma sina upphandlingar för att minimera risken för överprövningar istället för att exempelvis pröva nya modeller som stimulerar konkurrens och utvecklar kvalitet och innovativa lösningar. Detta har konkurrensverket kommit fram till i sin upphandlingsutredning.

– Detta skriver jag under på, säger Charlotta Lindmark. Vi har ett uppdrag att stötta utvecklingen inom anläggningsbranschen. Varje gång vi vill prova nya modeller eller lösningar måste vi ha överprövningsrisken med i vår bedömning. Detta gör att man ibland väljer det säkra framför det osäkra, vilket i vissa fall kan verka hämmande för utvecklingen i branschen. Det är ett dilemma. Vi försöker att inte vara för räddhågsna, men vi har trots allt tidplaner som måste hållas och budgetar som måste följas.

Hur mycket överprövningarna kostar Trafikverket har man inte räknat generellt på, men vissa specifika ärenden har man kunnat sätta en prislapp på.

Ett exempel gäller en anläggningsentreprenad med ett värde på omkring 1,5 miljarder kronor, där tilldelningsbeslutet överklagades till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Projektet försenades åtta månader. Fördröjningen innebar en direkt kostnad på cirka 70 miljoner kronor, enligt Trafikverkets beräkningar.

– När rättsprocessen tar väldigt lång tid tenderar kostnaderna att öka. I just det här fallet fick även ett planerat tågstopp ställas in, och ett nytt tågstopp kunde erhållas först ett år senare. Dessutom hade projektörer redan kontrakterats och medarbetare redan rekryterats, vars kompetens inte kunde användas fullt ut. Att komprimera tidplaner kostar också pengar.

Varför antalet överprövningsärenden ökar har Charlotta Lindmark inget svar på.

– Vi håller på och analyserar det, men har inte något entydigt svar. Vi har inte hittat något mönster utan ser blandade brister i upphandlingarna i de fall vi förlorar. Sannolikt kan en bidragande orsak till att fler upphandlingar blir överprövade vara att vi har attraktiva uppdrag som många är angelägna att få utföra.

Susanne Bengtsson
[email protected]