Nyheter

Ozon måste hanteras av proffs och inte av privatpersoner

Annika Brännmark

Ozon är en gas som skapas med UV-ljus med viss våglängd, eller genom en elektrisk urladdning vid hög spänning. Det är ett starkt oxiderande ämne som är farligt att andas in och det finns betydande potentiella hälsorisker vid ozongenerering. Därför måste det vara säkert att vistas i de miljöer där det finns ventilationssystem med ozon.

Världshälsoorganisationen, WHO, uttrycker att förhöjda halter av ozon kan orsaka tydliga negativa effekter på hälsan. Det kan ge andningsproblem, utlösa astma, försämra lungfunktionen och orsaka lungsjukdomar. Barn och ungdomar, personer över 65 år och personer med lungsjukdomar och hjärt-/kärlsjukdom är extra känsliga.

Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset har nyligen tagit fram en rapport som heter ”ozon i ventilationskanaler, inomhusmiljö och hälsoeffekter” där de belyser problemet med att ozon allt mer ofta handhas av personer som varken har utbildning eller erfarenhet av att hantera denna, i vissa fall, livsfarliga gas. Rapporten påvisar att personer som hade utsatts för ozon fått akuta skador, vilka i vissa fall även gav kvarstående luftvägssjukdom liknande astma eller kronisk bronkit.

När det gäller yrkesmän som kan komma i kontakt med ozon, så som sotare, OVK-besiktningsmän, ventilationstekniker, och liknande yrkesgrupper, så har de hittills ofta saknat tillräcklig kunskap för att hantera ozon. Här måste branschen se till att höja kunskapsnivån och införa någon form av varningssystem så man vet att man är i en ozonanläggning.

Ett annat dilemma är att även privatpersoner kan komma att råka illa ut. För den senaste tiden har det dykt upp annonser i olika villatidningar och inredningsmagasin som beskriver ”ozonrening” som en lösning på all form av dålig lukt inomhus. Beskrivningar som ”säker och miljövänlig”, ”kvar finns bara koldioxid och vatten” och ”bort med dålig lukt för alltid” är vanligt förekommande.

Finns det luktproblem i en bostad eller annan lokal, så ska orsaken utredas och åtgärdas. I vissa fall kan ozonbehandling vara en lämplig metod mot oönskade lukter. Men detta måste bedömas av en person med byggnadsteknisk erfarenhet och goda kunskaper i kemi, vilket saknas hos de flesta som köper en ozonapparat för hemmabruk. I annat fall riskerar man att ozonbehandlingen orsakar fler problem än den lyckas lösa, där även den potentiella hälsorisken ska beaktas.

Ozonbehandlingen gör inte att föroreningar bryts ner till bara koldioxid och vatten som ibland hävdas. Istället bildas många nya ämnen, där resultatet kan bli att koncentrationerna av till exempel formaldehyd, ketoner och organiska syror istället ökar i luften och kanske på ytor. Dessa ämnen kanske inte luktar starkt men de är irriterande. Man kan säga att ozon omvandlar luktande ämnen till irriterande ämnen. En ozonbehandling gör inte heller att mögelsporer dör utan efter behandlingen kan mögeltillväxten ta ny fart om fukten återkommer. De ämnen som bildas vid ozonbehandling kan maskera själva lukterna trots att själva de luktande ämnena finns kvar.

Det nuvarande regelverket gällande hantering av ozon är otydlig och något som har ”fallit mellan stolarna” hos flera olika myndigheter. Det behövs därför en tydligare lagstiftning och det krävs också diskussioner med berörda myndigheter och branscher för att minska riskerna med ozongenerering i privata och offentliga miljöer.

Annika Brännmark
branschchef Plåt & Ventföretagen

*Faktaunderlag till artikeln är hämtat från SWESIAQ:s Nyhetsbrev nr 71 (www.swesiaq.se). Författare: Anders Lundin, civilingenjör, yrkes- och miljöhygieniker.
SWESIAQ är en intresseorganisation med målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa.