Nyheter

”P-normen hindrar byggande”

Kommuners föråldrade syn på parkeringsnormen är ett stort hinder för byggandet av bostäder för unga. Det skriver företrädare för Tankesmedjan Levande Staden på SvD Brännpunkt.

Parkeringsnormen är det minimikrav på antal parkeringsplatser en fastighetsägare är skyldig att tillgodose vid ny bebyggelse. Enligt Plan- och bygglagen är det kommunerna som ansvarar för att planera parkering på de tomter som tas i anspråk för bebyggelse och detta ska ske med hänsyn till stads- eller landskapsbilden.

”På grund av dessa minimikrav byggs det i dag många parkeringsplatser som gapar tomma. Oavsett om en boendeparkering utnyttjas eller inte fördelas parkeringsplatsens byggkostnad på samtliga boende i produktionskalkylen. Här ställer vi oss frågan: Vad är de boende villiga att betala för?” skriver företrädare för Tanksmedjan Levande Staden.

De menar att kravet på boendeparkeringsplatser visar på en omodern syn på hur människor rör sig i dagens samhälle.

”Tankesmedjan Levande Staden vill att fler kommuner tar sitt ansvar för att boendeparkering byggs efter invånarnas behov och inte efter gamla normer som inte är i takt med tiden. Vi måste helt enkelt sluta bygga tomma parkeringsplatser och börja bygga bostäder.”