Nyheter

Priset på trävaror har peakat

Träpriset förväntas nu vända neråt, enligt Svenskt Trä. Bild: Svenskt Trä

Enligt Svensk Trä går trävarubranschen nu in i en ny fas.
– Perioden med kraftigt stigande priser är nog förbi för denna gång, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

Svenskt Träs utgår i sina antaganden från Skogsindustriernas nysläppta marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

– Den exceptionella marknadsutvecklingen som vi har sett under det senaste året har till stor del berott på uppbyggda underskott och störningar i samband med pandemin, både inhemskt och globalt. Nu börjar vi se flera tecken på att många av de initiala underskotten börjar släppa. Perioden med kraftigt stigande priser är nog förbi för denna gång, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på Svenskt Trä och Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Efter de lägsta lagernivåerna på 20 år, de högsta priserna samt produktionsrekord står vi inför ett trendskifte, tror Svenskt Trä.

– Det är inte självklart att den kraftiga prisutvecklingen som vi har sett under året har varit enbart positiv för sågverksbranschen. Men det har varit en konsekvens av hur obalanserad marknaden faktiskt har varit. Samtidigt tror jag att detta ger en fingervisning om vilket värde trä erbjuder, både i Sverige och globalt. Nu hoppas jag att vi kan få se en mer stabil marknadsutveckling över tid. Men det finns nog fortfarande risk för en del volatilitet i närtid, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Även den brittiska marknaden har börjat att gå mot en mer stabil utveckling. Dock verkar tendenserna gå åt motsatt håll på den amerikanska som efter sommaren var tillbaka till nivåer likt de innan pandemin. Nu stiger dock de amerikanska priserna igen och är på väg mot historiskt höga nivåer, om än inte lika höga som toppnoteringarna i våras.  

– Jag tror att detta är typiskt för den marknad som vi kan förvänta oss i närtid. Det kommer att finnas flera faktorer som pekar både uppåt och nedåt. I närtid är läget därmed svårbedömt, framförallt beroende på energi- och logistikproblem, samt oro för inflation. Tendenser i inköpsleden kan hålla tillbaka med förväntningar om sjunkande priser, vilket i sin tur ge motsatt effekt och leda oss in i en ny bristsituation, säger Christian Nielsen och tillägger: 

– Vi är absolut inne i en ny fas på världsmarknaden där vi kan förvänta oss en mer återhållsam utveckling, men vi ska inte glömma att den grundläggande efterfrågan är fortsatt god. När vi når bortanför de nuvarande svårigheterna i världen ser jag mig goda utsikter för trävarumarknaden. 

På den svenska marknaden är efterfrågan fortsatt hög och leveranserna från sågverken har varit något högre än normalt. Till och med i augusti var leveranserna nio procent högre än för motsvarande period år 2020, samt fyra procent högre än 2019. En inhemsk faktor som kan komma att påverka är eventuellt kommande tillgång på betong och cement efter att Cementa har nekats tillstånd att bryta kalksten på Gotland. Detta kan också sätta marknaden för material i svängning.

– Detta har verkligen satt fokus på materialfrågan inom byggindustrin. Vi måste bli bättre på att använda en större andel förnybara material såsom trä, men samtidigt har andra material en roll att spela för att vi ska närma oss klimatneutralitet i byggsektorn. Med rätt material på rätt plats kan vi snabbt uppnå stora klimatvinster med befintlig teknik, säger Mathias Fridholm, Direktör, Svenskt Trä. 

Läget gör det svårt att sia om framtiden. 

– Trävarumarknaden står inför en förändring. Med produktionsrekord och högre lagernivåer i ryggen finns indikationer som tyder på att sättningen på marknaden inte kommer att bli alltför dramatisk då den underliggande efterfrågan fortfarande är hög. Analysen är svår att göra. Men vi är i en omställning mot ett ökat träbyggande och det syns i efterfrågan, säger Christian Nielsen.