Nyheter

Prissänkningar inte lösningen för SSM

SSM har släppt sin kvartalsrapport. Foto: Susanne Bengtsson

Prissänkningar ligger inte i korten för bostadsutvecklaren SSM i nuläget. Snarare kan produktion med en lägre försäljningsgrad än tidigare bli aktuellt.

Det säger Mattias Roos, vd för den Storstockholms-verksamma bostadsutvecklaren, som släppte sin kvartalsrapport på tisdagen. 

–  Historiskt har vi jobbat med 75 procents försäljningsgrad för att starta produktion. Vi har ett internt krav på minst 50 procent, säger Mattias Roos till Nyhetsbyrån Direkt.

Bolaget hade vid utgången av det första kvartalet sex projekt som säljstartats men ännu inte produktionsstartats. Av de sammantaget dryga 800 bostäderna i dessa projekt var omkring 200 bokade eller sålda. Detta utgjordes av 146 bokningar och 59 sålda bostäder. Flest antal sålda enheter rapporterades i Täby-projektet Plattform West där det skrivits förhandsavtal för 44 procent av bostäderna, eller 48 av 109 enheterna.

Mattias Roos tycker angående prisnivån inte att en total månadskostnad på drygt 7.000 kronor för en nyproducerad lägenhet om 40 kvadratmeter i Täby, där insatsen ligger på omkring 60.000 kronor per kvadratmeter, är särskilt hög. Snarare än att jobba med priser handlar det om att kunder säkerställs en finansiering till dagen de tillträder, anser han. Bolaget arbetar med banker för att ta fram en lösning.

– Sedan senhösten arbetar vi med banker för att hitta en produkt som medger att kunder kan få bolånemedgivande i samband med bindande förhandsavtal, säger han och påpekar att det osäkra finansieringsläget påverkar efterfrågan negativt.

En bostadsköpare bör inte behöva ta hela risken för en produkt som levereras först ett par år senare, resonerar han och pekar på att sådant som arbetslöshet och kostnader för dubbelt boende kan drabba köparen.

För det första kvartalet redovisade SSM en sjunkande nettoomsättning och ett rörelseresultat om 7,9 miljoner kronor (21,2). Detta i spåren av en ”lägre aktivitetsnivå”. Antalet bostäder i produktion minskade till 1.148 enheter (1.224). Det första kvartalets omsättnings- och resultatutveckling var i linje med prognos, framhåller Mattias Roos.

I det första kvartalet redovisades nettobokningar om -1 enhet i icke-byggstartade projekt.

– När projekt inte kommit i gång är det intressenter som hoppar av medan andra kommer till. Det är ett problem när försäljningen drar ut på tiden”, säger vd:n och lägger till att många som går på visningar även har ”svårt att bestämma sig”.

– Det finns en stor osäkerhet som smugit sig in i spåren av nya amorteringskrav och mer restriktiva banker. Det är ett problem för hela branschen med kunder som inte riktigt vågar köpa nyproduktion, säger han.

SSM har vidare ”ställt om sedan slutet av förra året” för att minska antalet aktiva konsulter, säger Mattias Roos som en del för att effektivisera kostnadsbasen när projekt alltmer färdigställs framöver.

För att få fler projekt i pågående produktion framgent jobbar bolaget dessutom med ”olika lösningar”.

Mattias Roos pekar bland annat på att bolaget vill ha 30 procent av den pågående produktionen inom hyresrättsprojekt men att bolaget ännu inte är där. I det första kvartalet produktionsstartades Täby Turf med 176 hyresrätter.

Därutöver jobbar SSM på att flytta över samtliga bokningar av bostadsrätter i projektet Sollentuna Hills till ena halvan, för att göra 94 av de 188 lägenheterna till hyresrätter, fortsätter han. I detta projekt var 11 bostäder sålda och 54 bokade vid utgången av det första kvartalet.

Mattias Roos säger rörande Sollentuna-projektet att SSM märkt att vissa intressenter inte får lån på plats när bokningar väl ska omvandlas till förhandsantal.

I media har det under senare tid rapporterats om bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, där en parkeringsplats ska byggas om till nya hus. Här för bolaget en dialog med kunderna.

– Det är inte alls positivt att det blir en dialog i media i stället för direkt med kunderna. Vi ser över våra rutiner för att bli tydligare kommunikativt. Sedan vi förvärvade projektet 2014 har det varit med att ytterligare ett bostadshus planeras, men huruvida den kommunikationen varit tydlig har vi en dialog med föreningen om, säger han.

Därutöver har SSM en tvist med köpare i Solna-projektet West Side där drygt 50 köpare vill dra sig ur sina avtal på grund av långa förseningar.

– Som tidigare meddelats anser vi att de förhandsavtal som tecknats är bindande och att de kunder som köpt fullföljer sina avtal, säger Mattias Roos.

I det sistnämnda projektet, som förväntas stå färdigt kring årsskiftet 2019-2020, har 248 av 252 bostäder sålts. Projektets försäljningsgrad om 98 procent kan jämföras med snittet om 96 procent i de sex projekten under produktion.

Malcolm Svensson Rothmaier, Nyhetsbyrån Direkt

 

SSM :  Sammanfattning av januari – mars 2018 

  · SSM redovisar ett resultat efter skatt på 1,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (14,4). 

  · Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (0:48). 

  · Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 95,5 MSEK (136,4).

  · Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (21,2) och rörelsemarginalen till 8,3% (15,6).

  · Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -57,1 MSEK (-1,5).

  · Avsiktsförklaring tecknades om ensamrätten till att förvärva 1 200 byggrätter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, till ett projektvärde om 3,5 miljarder SEK.

  · Markanvisning från Stockholms stad avseende 100 studentbostäder vid Brommaplan.

  · Produktionsstart av Täby Turf med 176 hyresrätter.

  · Tidigt samråd för Tellus Towers påbörjades 15 mars och pågick fram till 27 april, ställningstagande från Stockholms Stadsbyggnadskontor väntas i juni 2018.

  · Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94 bostadsrätter respektive 94 hyresrätter. I maj påbörjades konvertering från bokningsavtal till legalt bindande förhandsavtal i bostadsrättsprojektet. Produktion av de båda projekten bedöms kunna påbörjas under 2018.

      Nyhetsbyrån Direkt