Nyheter

Prövar Förbifartens miljötillstånd

Förbifart Stockholm. Illustration: Trafikverket.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ge prövningstillstånd gällande vissa begränsade frågor vad gäller Förbifart Stockholm.

Prövningstillstånd har getts dels i tre mål som avser tillstånd till tillfälliga hamnar, dels i ett mål som avser tillstånd att leda bort grundvatten från tunnlar och schakter längs Förbifart Stockholms sträckning. Prövningstillstånd har inte getts i mål gällande ett så kallat Natura 2000-tillstånd avseende Edeby ekhage på Lovö.

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, gav genom fem domar Trafikverket tillstånd enligt miljöbalken avseende vissa miljöfrågor, framför allt grundvattenbortledning och tillstånd för hamnverksamhet, gällande infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm.

Fyra av tillstånden fick tas i anspråk även om domarna överklagades. Stora delar av projektet har tidigare prövats av regeringen genom prövning av arbetsplanen enligt väglagen och prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken. Trafikverket har överklagat fyra av domarna, Stockholm kommun har överklagat en dom medan samtliga domar har överklagats av ett antal miljöorganisationer. Slutligen har två domar överklagats av två närboende. 

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen kommer att behandla i den fortsatta prövningen rör bland annat vilka villkor som ska gälla för buller under drifttiden för de tillfälliga hamnarna och vilka villkor som ska gälla för så kallat luftburet buller och stomljud för tillståndet rörande tunnlar och schakter.

Vidare kommer frågan om vilka skador som kan ersättas inom ramen för tillståndet till bortledning av grundvatten att prövas. Slutligen prövas frågan om Trafikverket är skyldigt att vidta åtgärder för att kompensera för påverkan i ett antal naturreservat och ett kulturreservat samt vissa rättegångskostnadsfrågor.

Mark- och miljööverdomstolen har inte gjort någon ändring av mark- och miljödomstolens förordnande om att Trafikverket får ta fyra av tillstånden i anspråk trots att de är överklagade. Domstolen har inte ansett att det finns anledning att inhämta förhandsavgöranden av EU-domstolen. 

För de frågor som inte har getts prövningstillstånd, står mark- och miljödomstolens dom fast.
Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd kan överklagas till Högsta domstolen.