Nyheter

Rätten prövar inte Västlänkens järnvägstunnel

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken.
Det innebär att detaljplanerna ligger fast.

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.

Parallellt med detaljplaneprocessen har frågan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken för Västlänken handlagts.
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav den 31 januari 2018 Staten genom Trafikverket sådant tillstånd.
Den domen har överklagats överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen som nu ska handlägga det målet.