Rättsprocess kan försena Norra Länken-projektet

Rättsprocess kan försena Norra Länken-projektet
Först tilldelades Skanska kontraktet att bygga rampbroar vid Tomteboda-Haga Södra, en del av Norra Länken. Efter överklagan och dom i förvaltningsrätten gick uppdraget istället till Bilfinger Berger. Nu har Skanska begärt överprövning
Först tilldelades Skanska kontraktet att bygga rampbroar vid Tomteboda-Haga Södra, en del av Norra Länken. Efter överklagan och dom i förvaltningsrätten gick uppdraget istället till Bilfinger Berger. Nu har Skanska begärt överprövning. – Om det här drar ut på tiden för mycket kan det få konsekvenser för hela Norra Länken-projektet, säger Lars Lilja, projektchef på Trafikverket.

Många aktörer vill vara med och bygga Norra Länken. Oklarheter vid upphandlingen av en av entreprenaderna, NS14, har lett till prövning i förvaltningsrätten och en försening som kan få konsekvenser för hela projektet.

–  Jobbet på NS14 skulle ha startat tidigt i år, men vi var sena med upphandlingen och sedan kom överprövningarna. Nu kan vi inte utnyttja våra resurser fullt ut samtidigt som den här förseningen kan leda till störningar på andra entreprenader, säger Lars Lilja, projektchef på Trafikverket.  Dessutom får stockholmarna dras med en provisorisk trafiksituation.

Efter Trafikverkets anbudsgivning på entreprenaden ”E4/E20 Tomteboda-Haga södra – NS14 rampbroar” gick kontraktet till Skanska Sverige AB. Tilldelningsbeslutet fattades den 2 februari i år.

Bilfinger Berger ansökte om överprövning av upphandlingen eftersom man ansåg att den skett i strid med lagen om offentlig upphandling, LOU. Trafikverket antog Skanskas anbud som baserades på ett alternativt utförande. Skanska presenterade en lösning med en rampbro istället för två rampbroar. Bilfinger Bergers anbud placerade sig som nummer två vid utvärderingen.

Trafikverket betraktade Skanskas lösning som tekniskt likvärdig, men det gjorde inte förvaltningsrätten. I domen, som kom den sista april i år, skrev förvaltningsrätten att man ansåg att Trafikverket genom att anta Skanskas anbud gällande en bro istället för två har brutit mot principen om likabehandling.

– Med anledning av förvaltningsrättens dom tilldelade vi istället kontraktet till Bilfinger Berger, säger Marie Borgblad Trafikverkets juridiska ombud.

Nu har Skanska, samt även konsortiet Habau HFCZ, överklagat upphandlingen och begärt ny överprövning i förvaltningsrätten. Skriftväxling pågår och parterna har till den 13 juli på sig att inkomma med yttranden.

– Än är det ingen ko på isen, men vi bör teckna kontrakt senast i januari 2013. En längre försening kan få konsekvenser för hela Norra Länken-projektet och för stadens byggnation, säger Lars Lilja och fortsätter:

– Hittills har allt löpt på jättebra och vi har varit förskonade från överprövningar. Men det verkar ha gått troll i den här upphandlingen.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

FAKTA

E4/E20 ska däckas över från Eugeniatunnelns mynning i öst till några kvarter väster om Solnabron. För att slippa köbildning i Norra länkens tunnelsystem måste det befintliga vägnätet anpassas. Ramperna vid Solnabron ska breddas och nya broar ska byggas över spårområdet vid Tomteboda. Ett nytt körfält för norrgående trafik ska byggas i Tomteboda-kurvan.

NS 14 omfattar två stycken rampbroar, samverkansbroar stål och betong, för väg E4/E20 som byggs över spårområdet vid Tomteboda.

Källa: Trafikverket