Nyheter

Regelverket för ombyggnad ska förtydligas

Definitionen för vad som är en ombyggnad upplevs som oklar, och regelverket är krångligt och oförutsägbart. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda och förtydliga detta område.

Bland annat uppfattas gränsen mellan vad som är ombyggnad, då kraven omfattar hela byggnaden och annan ändring för del av byggnaden som oklar. 
Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt anslutande författningar.

Begreppet ”ombyggnad” är ett kriterium i plan- och bygglagen som påverkar om så kallade följdkrav kan ställas vid ändring av en byggnad. Ombyggnad definieras som en ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Följdkrav kan till exempel vara att åtgärder för energieffektivisering ska omfatta hela byggnaden och inte bara den del som åtgärden omfattar. 

När en fastighetsägare gör en stor investering genom att ändra byggnaden och förnya kan det vara motiverat ur ett samhällsperspektiv att samtidigt kräva att byggnaden i sin helhet rustas upp till en bättre standard.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 30 november 2021.