Nyheter

Regeringen beslutade om PBL

Fler personer ska kunna överklaga beslut om startbesked, handläggningstiden för Attefallhus ska bli kortare och bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid ska förtydligas.

Det är några av förändringarna i Plan- och Bygglagen som ska ge ett enklare och mer förutsägbart regelverk för planering och byggande av bostäder.

Regeringen har nu beslutat om propositionen Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare.  I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. 

Några av förslagen är att regeringen vill korta kommunernas handläggningstid för till exempel så kallade Attefallhus, att tomtindelningar ska förenklas och att bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas.

Dessutom föreslås att antalet personer som får överklaga ett beslut om startbesked blir fler. Förslaget handlar om att byggherren ska kunna överklaga kommunens beslut om startbesked, även i de fall byggherren anmäler en anmälningspliktig åtgärd eller ansöker om rivningslov eller marklov. I dag är det bara sökanden i ett bygglovsärende som får överklaga kommunens beslut om startbesked.

– Det handlar således inte om att fler fysiska personer, till exempel grannar, ska kunna överklaga kommunens beslut om startbesked, utan snarare om att byggherren ska kunna överklaga kommunens beslut i fler ”roller”, förklarar Johan Hjalmarsson, sakkunnig på Näringsdepartementet.

I propositionen föreslås även ändringar i miljöbalken när det gäller omgivningsbuller. Ändringarna ska garantera verksamhetsutövares rättssäkerhet när kommunen ger bygglov till nya bostäder i närheten av bullrande verksamheter. Regeringen föreslår också att tillståndsmyndigheten inte ska få besluta om strängare krav för omgivningsbuller än vad som angetts i en detaljplan eller i ett bygglov i samband med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.