Nyheter

Regeringen föreslår tydligare regelverk för uthyrning av privatbostad

Regeringen vill åstadkomma en väl fungerande bostadsmarknad, bland annat genom att öka utbudet av bostäder i orter där det råder bostadsbrist. Ett led i det arbetet är att skapa ett tydligare regelverk kring uthyrning av privatbostad, och därför har regeringen idag överlämnat remissen Ökad privatuthyrning av bostäder till lagrådet.

Förändringarna innebär bland annat att:

– en privatperson som hyr ut en bostad kommer att kunna ta ut en hyra som motsvarar kapital- och driftskostnader för lägenheten. Hyresgästens och hyresvärdens avtal om hyrans storlek tillmäts också större vikt vid hyresprövningen.

– bostadsrättshavaren får rätt att hyra ut sin lägenhet utan att behöva ange något skäl. På det sättet stärks bostadsrättsägarens makt gentemot bostadsrättsföreningen. En stor del av de bostäder som är outnyttjade i dag är bostadsrättslägenheter, och målet är att fler sådana lägenheter ska kunna hyras ut. Om bostadsrättshavaren under de föregående tre åren disponerat lägenheten för eget brukande i mindre än ett år, ska det dock krävas att han eller hon har beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Bostadsrättsföreningens kan också hindra en upplåtelse om den har befogad anledning att motsätta sig den.

– hyrestiden är ett år, om inte parterna kommer överens om något annat. Både hyresvärd och hyresgäst har rätt att säga upp avtalet efter kort tid. Hyresgästen har inte någon rätt att ensidigt tvinga fram en förlängning av avtalet. Anledningen är att hyresavtal vid privatuthyrning ofta är tillfälliga och hyresgästens och hyresvärdens situation kan snabbt ändras.

– möjligheten att få hyran ändrad bakåt i tiden tas bort. Genom att ta bort retroaktiviteten ökar förutsebarheten.  I och med att det nya förslaget i högre grad speglar bostadens marknadsvärde så minskar också behovet av regler om återbetalning. 

– tiden under vilken presumtionshyror inte kan omprövas av hyresnämnden förlängs från dagens 10 år till 15 år. Genom att nybyggda hyresrätter under längre tid får undantas från bruksvärdessystemet blir det lättare för fastighetsägarna att få täckning för sina kostnader. Det gör det lönsammare att bygga nya hyresrätter.

– Vi har en stor bostadsbrist i Sverige, och vi måste därför använda de bostäder vi redan har på ett bättre sätt. Med ett bättre och tydligare regelverk för uthyrning kan vi skapa trygghet för både den som hyr och den som hyr ut, och se till att många fler väljer att hyra ut sina lägenheter i stället för att låta dem stå tomma. Det här är en viktig möjlighet, inte minst för alla de unga som just nu är i desperat behov av en bostad, säger bostadsminister Stefan Attefall.

För att förenkla för hyresgäster och hyresvärdar har de viktigaste reglerna om privatuthyrning samlats i en egen lag, Lagen om uthyrning av egen bostad.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2013.

Läs hela lagrådsremissen: http://prod.regeringen.se/sb/d/15629/a/195076