Nyheter

Regeringen har beslutat om byggbonus

Regeringen har fattat beslut om ett statsbidrag, en byggbonus till kommuner som bygger bostäder. Foto: Anna Sjöström

Regeringen kommer att ge kommuner som bygger bostäder en byggbonus.
Under torsdagen togs beslutet om införandet av statsbidraget, som är på 1,85 miljarder under 2016.

Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016.
Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.

Detta är en del av budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Nu tar vi ett nytt stort steg för att öka bostadsbyggandet. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder, och som dessutom tar emot många nyanlända, nu får en bonus från regeringen, säger Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bostadsminister, i ett pressmeddelande.

Enligt Boverkets bostadsenkät för 2015 bedömer 183 av landets 290 kommuner att det på marknaden råder ett underskott av bostäder.
Regeringen anser att det är viktigt för Sverige att bemöta detta problem om tillväxt och sysselsättningen även i fortsättningen ska öka och vara god.
Och av denna anledning beslutade regeringen om nästa steg i den bostadspolitiska satsningen.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun.

Pott B består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända.

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:

• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.

• Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. (Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.) Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Sista ansökningsdag för bidraget är 1 oktober och förordningen föreslås träda i kraft den 15 juni 2016.

Källa: Regeringen