Nyheter

Regeringen ser över behovet av nya bostäder i Stockholm

Regeringen ser mycket allvarligt på den stora bostadsbristen i Stockholmsregionen. Därför har regeringen beslutat att ge Stockholms Läns Landsting – i egenskap av regionplaneorgan för kommunerna i Stockholms län – i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommunerna i Stockholms län.

Uppdraget innebär att ta fram ett aktuellt underlag för kommunernas och de statliga myndigheternas planering inom regionen. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, kommunerna i länet och Kommunförbundet Stockholms län. 

Bakgrunden är att bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sedan flera år ligger på en låg nivå samtidigt som regionens befolkning fortsätter att växa. Under åren 2000 – 2009 har länets befolkning ökat med i storleksordningen en kvarts miljon personer. Under samma period har cirka enbart 80 000 bostäder färdigställts och cirka 20 000 bostäder tillkommit genom ombyggnad. Dagens prognoser anger att folkmängden i Stockholms län fram till 2020 i genomsnitt kommer att öka med cirka 35 000 personer per år. Det är en betydligt högre befolkningstillväxt än vad som anges i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) och som den nuvarande planeringen av nya bostäder bygger på. Även det senaste årtiondets begränsade bostadsbyggande innebär att det finns ett uppdämt behov av nya bostäder.

– Situationen på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är ett stort problem. Vi har en snabb befolkningsökning och ett stort behov av bostäder, ändå byggs det inte tillnärmelsevis så mycket som det skulle behövas. Bristen på bostäder riskerar att skada den ekonomiska tillväxten i regionen, och det är extra allvarligt med tanke på den stora betydelse som Stockholmsregionen har för tillväxten i landet som helhet, säger bostadsminister Stefan Attefall.

– Därför behövs det specifika insatser för den här regionen, och vi måste se till att varje kommun och andra aktörer tar sitt eget ansvar. Men ska de göra det måste både de och vi ha ett bra och aktuellt underlag att planera utifrån, där både kommunens och regionens behov har tagits i beaktande. Det krävs också att de planer som görs kontinuerligt följs upp så att både aktörer och allmänhet kan följa hur bostadsbyggandet utvecklas i länet. 

Landstingets uppdrag ska redovisas senast den 30 november 2012.

Regeringen kommer också att ge Boverket i uppdrag att göra en årlig uppföljning av bostadsbyggandet i var och en av länets kommuner. Uppföljningen ska ske i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län och med utgångspunkt i landstingets behovsstudie. Den bör också innehålla en bedömning av vilka konsekvenser det får om kommunen bygger mer eller mindre än landstingets uppskattning av behovet.